Blogg

Sida 4

Är du i behov av en brottmålsadvokat?

23 jan 2018

Vi kan säga att du är misstänkt för ett av de vanligaste brotten i Sverige – ett narkotikabrott. Flertalet personer har pekar ut dig som en langare och du nekar till detta brott. Åklagaren å sin sida anser dock att polisens förundersökning är tillräckligt stark för att åtal ska väckas mot dig. Brottet rubriceras som grovt narkotikabrott och du har redan på ett tidigt stadie haft en brottmålsadvokat som medverkat vid olika förhör och annan kontakt med polisen. Denna brottmålsadvokat har du dock inte själv valt – du har tilldelats denna enligt din lagliga rätt och advokaten i fråga kallas för en offentlig försvarare. 

Du är missnöjd med denna offentlige försvarare, du tycker att han är oengagerad, att han dömt dig på förhand och att han inte lägger ner den tid som krävs för att leda viktiga bevis – talande till din fördel – i sak. 

“Du har rätt till en offentlig försvarare och du har även rätt att välja en sådan själv. Skulle du acceptera den brottmålsadvokat som tilldelas dig så kan detta försvåra ett framtida byte. Välj din brottmålsadvokat med större omsorg“ 

Hur ska du agera här? Först och främst så har du sjäv rätt att välja vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentliga försvarare. Det innebär konkret att om du accepterat denne advokat så har du gjort ett val. Du skulle alltså tidigt ha sett över dina val och valt en annan brottmålsadvokat att sköta ditt försvar. Det kan försvåra dina möjligheter till att få en ny brottmålsadvokat – men det är inte omöjligt. Kan du – i din skrivelse till domstolen – peka på starka bevis i att din offentliga försvarare misskött sitt jobb och försummat viktiga detaljer så kan rätten tillgodose din önskan om en ny offentlig försvarare. 

Vi kan, för enkelhetens skull, säga att man gör så; man anser att du har rätt – den brottmålsadvokat som tilldelats dig har inte skött sina åtaganden på ett korrekt sätt och du har i och med detta en möjlighet att välja en ny brottmålsadvokat. Vi tänkte visa lite hur du ska tänka och vilken typ av brottmålsadvokat du ska försöka få att representera dig: 

Välj en erfaren brottmålsadvokat

Det man ska fokusera på gällande valet av brottmålsadvokat är att hitta en sådan med erfarenhet av det brott man själv är misstänkt för. I sitt fiktiva fall skulle det alltså handla om ett narkotikabrott. Har din advokat vana av olika narkotikabrott så har du definitivt en fördel i att din advokat dels kan lägga upp försvaret bättre och dels också har vana av att hantera den yttre pressen som ett sådant brott vanligen för med sig. 

Inte sällan så bedöms ett narkotikabrott hårdare i allmänhetens ögon och det kan innebära att rätten påverkas. En skicklig brottmålsadvokat kan leda uppmärksamheten till själva sakfrågan snarare än att låta massmedia och en extern typ av lynchjustis utkräva rättvisa. Du får helt enkelt en mer rättvis prövning genom en skicklig brottmålsadvokat. 

En annan viktig del är hur pass bra ni två synkar. Din brottmålsadvokat kommer att vara ett stöd genom hela processen och det är därför viktigt att ni två hittar varandra även på en mer personlig nivå. Personkemi är en viktig ingrediens som man måste beakta då man står inför att välja offentlig försvarare. 

Fundamental demokratisk rättighet

22 dec 2017

Att åtnjuta rättsskydd är en fundamental del i vår demokrati. De flesta som har en fungerande inkomst, har en hemförsäkring. I den egna hemförsäkringen ingår ett skydd vid någon juridisk tvist. Har man en årsinkomst över cirka 200 000 kronor förväntas det att man har en hemförsäkring som ska falla ut vid en juridisk tvist. Saknar man däremot en inkomst på beloppet, kan man få rättshjälp. Det innebär att då betalar domstolen ut en ersättning för en advokat, som täcker de mest basala kostnaderna, såsom resor, och liknande.

Att tvista om barns vårdnad, boende och umgänge gäller absolut inte alla hemförsäkringar. Många gäller endast om tvisten handlar om något annat än just tvister om barn och efter en skilsmässa. Det finns dock undantag och det finns hemförsäkringar som även faller ut om någon råkar inleda en tvist om barns vårdnad, boende eller umgänge. Googla hemförsäkringar och läs alla villkor som rör dem. Läs det finstilta, som man brukar säga.

Svårt att inleda tvister om barns vårdnad, boende och umgänge

Att inleda tvister om barn är en väldigt knivig historia. Det är svårt, om inte säga omöjligt att förutsäga om man ska inleda en tvist om barn då man är förälskad och får barn tillsammans med någon. Det är lättare att gifta sig. Den personen kan man alltid skilja sig från. Svårare är det att få barn tillsammans med någon, den personen kan du inte ”skilja” dig från. Den som är barnens pappa, ska du komma överens med för många år framöver. Att ett barn behöver båda sina föräldrar har hamrats in med en envishet som saknar motstycke. Viktigast är att barn får växa upp utan infekterade gräl, och vuxna som kommer överens. Även om ett barn kanske saknar den ena föräldern kan andra komma in och vara ett föredöme för barnet. Man ska inte vara så rädd för att det saknas någon förälder. Det är värre att kriga om barn.

Råd när man väl inlett en vårdnadstvist

I alla lagar som rör barn står det entydigt att barnets ”bästa” ska gälla. Det kan vara svårt för två föräldrar som inte kommer överens. Men det bästa kan vara att bortse från det man som vuxen önskar sig och helst av allt vill. Som vuxen kanske det är viktigare att se till vad som är bäst för ens barn, och inte vad som är bäst för en själv. Om barnet riskerar att fara illa, till exempel om den andra föräldern är våldsam, missbrukar alkohol eller droger, eller är mentalt sjuk eller i obalans, ja då måste man ta fighten för barnets bästa, för då är det som är bäst för barnet i fara. Befinner man sig i en sådan situation, ja då bör man ta kontakt med en jurist som kan familjerätt.

Offentlig försvarare

4 nov 2017

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som har som första och enda uppgift att försvara sin klient i rätten och se till att denne får en rättvis rättegång. Blir du misstänkt eller anhållen för ett brott som anses kunna ge fängelsestraff i mer än sex månader kommer tingsrätten att tilldela dig en offentlig försvarare. Likaså om det är oklart om vilken strafföljden kommer att bli, eller om du är under 18 år. Vanligtvis bekostas den offentliga försvararen av allmänna medel, dvs skattepengar. Blir du dömd för brottet kan du dock bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden för försvararen. Frias du betalar du ingenting.

Bevisbördan

I en rättegång är det åklagarsidan som har bevisbördan, dvs det är de som måste bevisa att du har begått brottet. Detta görs genom bevisinsamling och förhör med dig och andra eventuella vittnen. En offentlig försvarare har som uppgift att ifrågasätta bevis och vittnesmål, men kan även verka för att bevis och vittnesmål som talar till din fördel inkommer till rätten.

Byta offentlig försvarare

Om man är missnöjd eller inte kommer överens med sin försvarare kan man kräva att få en annan advokat, detta är dock ingen absolut rättighet utan tillgodoses om möjligheten finns. Du bör även ha goda skäl för att få tillåtelse att byta försvarare. Du har också alternativet att anlita en privat advokat eller annan juristutbildad person som försvarare, men då får du stå för kostnaden själv. Det kan finnas många skäl till att man vill byta juridiskt ombud, man känner sig kanske inte trodd av sin försvarare, eller så finns det uppenbara kunskapsluckor hos advokaten inom det område som du misstänks för.

Inte specialister

En offentlig försvarare är av naturliga orsaker oftast inte specialist inom ett specifikt område. Om du är misstänkt för ett grövre brott som kräver specialkunskaper inom ett visst område av lagen kan det därför vara läge att anlita en advokat med sådana kvalifikationer, exempelvis familjerätt eller ekobrottslighet

Skaffa försvar så fort som möjligt

Se till att få en offentlig försvarare redan när du blir kallad eller intagen till förhör. De första förhören hos poliser är oftast de viktigaste och vad som sägs här kan ha stor utgång för resten av rättegången. Är du kallad, ring polisen innan och förklara att du vill att en offentlig försvarare tilldelas dig och sitter med vid förhöret. Se även till att du får lite tid innan förhöret att tala med advokaten. En erfaren försvarare ser till att dina rättigheter tillgodoses i de här frågorna.

Vill du kontakta en bra offentlig förvarare så rekommenderar vi detta företag: www.offentligförsvarare.se

Arbetet som advokat

28 okt 2017

Ofta tror man att försvarsadvokater bara arbetar i rättegångar och muntligt försvarar sin klient. Det här är bara delvis sant, då en stor del av en försvarsadvokats arbetstid spenderas utanför rättegången och framför skrivbordet. Advokater kan helt enkelt göra mycket annat också, till exempel att arbeta med affärsjuridisk rådgivning. Som i övriga juristyrken har advokaten en uppgift att se till att så han eller hon företräder sin klients intressen enligt lag och god sed.

Den som funderar på att bli advokat möter sannolikt en god arbetsmarknad. Arbetsmarknaden är i balans i stora delar av landet och i till exempel Stockholm är efterfrågan på advokater högre än tillgången. Det här gör att den som är utbildad advokat har stora friheter i att välja bostadsort, oavsett om det är Stockholm, Göteborg eller Malmö man vill bo i.

Arbetsuppgifter

Den vanligaste inriktningen för advokater idag är affärsjuridik. Det är också mycket vanligt att försvarsadvokater arbetar med brottmål, och det är oftast det som yrkesgruppen förknippas med. Här ger vi exempel på områden som advokater kan arbeta i och vad de gör.

Affärsjuridik

Advokater som arbetar med affärsjuridik hjälper till exempel med att granska och att tolka avtal. Vidare kan en arbetsuppgift vara att upprätta ett nytt avtal eller ett köpekontrakt. De kan också jobba med rådgivning, till exempel vid en överlåtelse eller en uppstart av ett nytt företag. Inte sällan för de både skriftliga och muntliga förhandlingar med uppdragsgivarens motpart.

I rättegången

I rättegångar arbetar försvarsadvokater med att försvara misstänkta brottslingar. Även om det muntliga försvarandet är en väsentlig del av en försvarsadvokats arbetsuppgifter, tillbringas en del tid bakom skrivbordet. Det handlar till exempel om att ta del och granska förundersökningsprotokollet och annat material som framkommit i utredningen. Vidare förs samtal med klienten om fallet och brottet i fråga.

En annan stor del av arbetet som en försvarsadvokat gör är att söka fram de rättsregler som finns kring brottet. Man tittar även på praxis, hur man tidigare har dömt i fall som liknar det aktuella fallet i fråga. Att känna till rättsregler och praxis är nödvändigt för att kunna försvara klienten på ett korrekt sätt.

Något annat som en försvarsadvokat gör är att förhöra vittnen och andra parter för sin klients talan. Just förhörandet är något som de flesta förknippar försvarsadvokater med, inte minst efter att ha sett filmer där detta förekommer.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för advokater ser för närvarande god ut. Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans i stora delar av landet, till exempel i storstäder som Malmö och Göteborg. I Stockholm råder dock en ”liten” konkurrens om jobben. Oavsett om man vill senare vill arbeta i Malmö, Göteborg, Stockholm eller någon annan del av landet har man goda möjligheter att hitta ett arbete.

Vad innebär en vårdnadstvist?

8 sep 2017

Om man ser till en skilsmässa så är det i sig en jobbig process som är känslomässigt påfrestande för både parterna. Det vill säga; har man en gång bytt ringar med varandra så har man också gjort detta med en förhoppning om att resterande delen av livet också ska spenderas tillsammans. Då detta sedan – av någon anledning – inte fungerar så blir det hela både uppslitande och väldigt jobbigt. Dock – en skilsmässa innebär sällan slutet och även om den är jobbig så finns det alltid möjlighet att ta sig vidare. Det som man dock ska ha i åtanke gällande det känslomässiga och jobbiga som kommer med en skilsmässa är att den blir än mer påtaglig om det finns barn inblandat i äktenskapet och speciellt om man som förälder inte kan komma överens om hur vårdnaden av dessa ska se ut.

Är man gift så har man per automatik gemensam vårdnad om sina barn – skiljer man sig så måste man också lösa denna fråga i och med att man inte kommer att dela hem. I de flesta fall så fortsätter man även efter en skilsmässa med denna lösning; man delar på vårdnaden och låter barnen bo enligt uppgjorda scheman – varannan vecka hos mamma, varannan hos pappa – och det är också den typ av vårdnad som rekommenderas sett ur barnens perspektiv. I några fall så leder tyvärr en skilsmässa till att den ena föräldern stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och därmed har också en vårdnadstvist tagit sin början.

Lös en vårdnadstvist med samarbetssamtal

En vårdnadstvist handlar alltså om att föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden och där den ene ansöker om ensam sådan – en väldigt jobbig process som sällan slutar på ett bra sätt; åtminstone inte om man ser det hela ur barnens perspektiv. För – ett barn saknar nämligen förmågan att dra korrekta slutsatser och kan tro att en vårdnadstvist handlar om att ingen vill ha dem snarare än att föräldrarna bråkar om dem. Därför har också en vårdnadstvist en förmåga och potential att skapa själsliga sår hos barnen som följer dem genom hela livet. Kort sagt – en vårdnadstvist är något som man som förälder till varje pris ska försöka undvika, för sina barns skull.

Dock: i vissa fall så måste en vårdnadstvist äga rum och detta om den ena föräldern visat sig vara direkt olämplig som vårdnadshavare – om fadern exempelvis är tung narkoman, yrkeskriminell, pedofil eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom så är naturligtvis inte detta en miljö där man ska ha sina barn. Där måste en vårdnadstvist och en dom om ensam vårdnad ske och äga rum.

Vid de andra fallen – de ”vanliga” skilsmässorna som sker – så måste man dock göra sitt bästa för att lösa detta innan det går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun är därför skyldiga enligt lag att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal. Detta innebär att man tillsammans med professionell hjälp – under några tillfällen, så många som behövs – får sitta ned och samtala fram en lösning. Samarbetssamtal brukar fungera väldigt bra och har förhindrat att vånga tvister hittat en lösning innan de når Tingsrätten. I grund och botten handlar allt om barnen och ibland är några civiliserade samtal det som krävs för att man som förälder ska inse detta.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister.

Hitta en advokat i Stockholm genom Advokatsamfundets hemsida

10 aug 2017

Behöver du en advokat i Stockholm, oavsett om det är med kort eller lång varsel? Genom några enkla sökningar och knapptryckningar på Advokatsamfundets hemsida kan du snabbt få fram en lista över potentiella advokater och byråer att kontakta. Här finns nämligen ett register över de som är med i Advokatsamfundet, och du kan således vara säker på att de som du kontaktar här är seriösa.

 Tänk dock på att det inte är någon aktiv marknadsföring som advokaterna gör här. Det är möjligt att de du ringer inte har tid att ta sig an just ditt fall för tillfället. Som tur är har du dock nästan alltid flera alternativ att gå på om du söker advokat i Stockholm. Värre kan det vara om du behöver hitta någon i en väldigt liten stad.

Så gör du

När du kommer in på Advokatsamfundets hemsida kommer du att få fram en ruta med olika fält framför dig. Här kan du skriva in förnamn och efternamn samt välja verksamhetsinriktning. Letar du efter en advokat i Stockholm rekommenderas det att klicka på ”avancerad sökning” längst ner i den här rutan. Du tas då till en undersida där du kan välja stad med en gång.

Börja således med att klicka på den dropdown där det står ”Sorteringsort”. Du får då upp ett stort antal orter i hela landet. Du kan nu antingen scrolla ner en bit tills du ser ”Stockholm”, eller så kan du helt enkelt bara trycka på ”S” på tangentbordet och behöver på så vis inte scrolla lika mycket. Ett annat alternativ är att helt enkelt skriva in ”Stockholm” i fältet under ”Efternamn” där du ser ”Ort” i ljusgråa bokstäver.

Andra specifikationer

Om du vet vilken verksamhetsinriktning du behöver är det lika bra att fylla i det nu. På så vis blir resultaten du får fram efter sökningen ännu mer relevanta. Behöver du en advokat i Stockholm med särskilda språkkunskaper är även det något du kan välja att fylla i nu. Passa även på att bocka i rutan ”Advokat” längst ner (om det inte är en konsult, biträdande jurist eller EU-advokat du söker givetvis). Klicka sedan på ”sök”.  

Välj advokat

Du bör nu ha fått fram en lång lista (eller lite kortare, beroende på vilken verksamhetsinriktning du har valt) och kan börja sortera. Om du nu vill göra extra kontroller kan du gå in på respektive advokatbyrås hemsida för att få ett närmare intryck av dem. Annars finns såklart möjligheten att ringa dem på en gång. När du klickar på ett namn eller en byrå i listan kommer du till en annan sida där kontaktuppgifter finns.

Att tänka på för en bättre skilsmässa

20 jul 2017

En skilsmässa är nog något som sällan går helt smärtfritt till. Visserligen kan skilsmässan i många fall vara ömsesidig, men med mycket känslor inblandade, bodelning och frågor om vårdnad som ska lösas är det lätt att konflikter uppstår under processen.

Vid sådana tillfällen kan en jurist inom familjerätt anlitas. Ansökan om skilsmässan sker hos tingsrätten där ni, om ni är överens, kan fylla i ett gemensamt formulär. Är ni däremot inte överens, kommer den ena parten att behöva stämma den andra till skilsmässa. Vid sådana separationer är det inte förvånansvärt att en jurist inom familjerätt behöver anlitas för att hjälpa att medla i konflikten och för att komma med sakupplysningar.

Vårdnaden

Domstolarna försöker alltid utgå ifrån att delad vårdnad är det bästa. Det går att ansöka om att få ensam vårdnad, vilket dock kan bli svårt. Domstolarna försöker så långt det går att fatta beslut som är för barnets bästa. Ensam vårdnad är i många fall inte det som anses gynna barnet bäst. Däremot kan ensam vårdnad under vissa omständigheter ges, särskilt om den ena föräldern har visat sig mycket opålitlig eller farlig.

Om ni inte kan lösa situationen på egen hand finns det hjälp att få. Till exempel kan ni vända er till den socialtjänst eller familjerätt som finns i er kommun. Där får ni hjälp att lösa problemen efter era behov och förutsättningar. Idag är växelvis boende mycket vanligt. Dock har de flesta barn primärt en boendeförälder.

Bodelningen

Bodelningen är ofta något som kräver hjälp från en jurist med kunskap inom familjerätt. Det är nu som alla ägodelar ni haft ska delas upp. Ofta brukar en av parterna flytta till ett nytt boende medan den andra stannar kvar, men det är inte ovanligt att både maka och make flyttar till en ny bostad. En annan lösning som vissa väljer att göra är att låta barnen bo kvar i huset och turas om att vara med dem där.

Att låta barnen bo kvar, åtminstone i området, är eftersträvansvärt. Detta eftersom barnen då har kvar sina kompisar och slipper gå till en ny skola. Många väljer därför att skaffa ett lite mindre och billigare hus i närheten av det gamla.

Efter uppbrottet

Efter uppbrottet kan en lång tid av sorg och förtvivlan följa. Något som brukar rekommenderas är att fundera på vad man gjorde innan man ingick i äktenskapet. Hade man något särskilt intresse eller hobby kan det vara bra att ta upp det efter separationen. Om du varit den i relationen som dragit det största lasset i hushållet kommer du förmodligen märka att du får massa tid över, vilket kan kännas skönt. Den här tiden kan då användas till att exempelvis plocka upp en gammal hobby, eller på att lägga ner mer tid på barnen.

Så kan man få ensam vårdnad om sina barn

4 jul 2017

Skilsmässor är vanligare i dagens samhälle än det var tidigare och det hela har avdramatiserrats; äktenskapet i sig är inte längre lika heligt som det en gång var och detta är naturligtvis bra. Att kärleken tar slut eller att man av någon annan anledning inte längre klarar av att leva tillsammans är på intet sätt att anse som brottsligt. Det man kan säga gällande detta är att många par kanske tar förhastade beslut så de gifter sig och att man lite för lättvindigt ger sig in i äktenskapet.

Detta åsido dock. En skilsmässa slutar i Sverige för det mesta lyckligt så till vida att man ser att inga större konflikter bryter ut. Man kommer överens om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar, vad man ska göra av bilen, båten, sommarstugan med mera. Finns det barn så brukar vårdnaden kring dessa även fortsatt att vara gemensam, med skillnaden att barnen i fråga nu får två stycken hem istället för ett.

Dock: det finns även fall – ibland långt efter det att en skilsmässa ägt rum – där vårdnaden kring barnen blir ett stort problem och där man inleder en vårdnadstvist för att den ene föräldern vill ha ensam vårdnad. Av olika skäl.

En ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist kan handla om allt ifrån att den ene föräldern inte samarbetar – att han inte lämnar- eller hämtar barnen på överenskommen tid – till att den ene föräldern ska flytta till en annan stad eller där man ser mer självklara anledningar till en ansökan om ensam vårdnad såsom följande:

 • Kriminalitet
 • Pedofili
 • Grav psykisk sjukdom
 • Missbruk
 • Våld i hemmet

Vid de uppräknade punkterna så finns det sällan – nästan aldrig - någon tvekan; där måste ensam vårdnad tilldömas den andre föräldern. Men, vid de förstnämnda anledningarna till en ansökan om ensam vårdnad så blir inte utfallet lika självklart. Från statens sida så ser man nämligen gemensam vårdnad som den bästa lösningen för barnen och det kan därför vara svårt att påvisa varför man ska tilldelas ensam vårdnad.

En sak som hjälper och som man redan på ett tidigt stadium bör överväga att kontakta är ett skickligt ombud. En advokat med stor erfarenhet av vårdnadstvister ger alltid större chans till ensam vårdnad. Men – även med ett sådant vid sin sida så kan det vara svårt att vinna en vårdnadstvist och det måste man vara medveten om då man som förälder lämnar in en stämning och s

Kritiken mot LVU

17 maj 2017

Lagar som reglerar omhändertagande blir inte sällan omstridda. Till exempel anser många att de som blir omhändertagna med hänvisning till LOB riskerar att bli orättvist behandlade. Samma typ av kritik finns mot LVU. Många menar att eftersom lagen är så öppen för tolkning, är det möjligt att någon blir omhändertagen av fel skäl. Av samma anledning finns kritik som antyder att de som använder sig av lagen i praktiken kan göra bedömningar som inte alls är bra enligt andra som också tillämpar den.

Samtidigt finns, som i de flesta fall, rätt att överklaga en dom kring LVU. Med hjälp av till exempel en LVU advokat, kan man berätta vad man är missnöjd med och vad man vill ska förändras, och hur det ska förändras. På så vis får man en möjlighet att få sitt ärende prövat ytterligare en gång. Som med alla överklaganden finns det givetvis inga garantier – oavsett hur bra LVU advokat man har. Normalt sett utser domstolen ett offentligt biträde, vars arvode också betalas med skattepengar.

Risk att för stor hänsyn tas till föräldrarna

Kritiken mot LVU kommer från båda håll. Vissa menar att de som tillämpar lagen i praktiken ofta tar för stor hänsyn till föräldrarnas rättigheter. Risken med det är att utredningen om barnets hemmiljö hämmas.

Till exempel finns det fall där socialnämnden inte har utrett oroande tecken i barnets hemmiljö, trots att lagen ger dem utrymme för det. Hade socialnämnden tagit mindre hänsyn till föräldrarna i det här fallet, och uteslutande fokuserat på barnet, hade kanske ovan nämnda besvärande tecken utretts och ändrat domens utgång.

Fel fokus

Liknande kritik har kommit från föräldrar till barn med drogproblem. Dessa kritiker menar att LVU skulle användas än mer i syfte att avgifta barnen samt ta in dem för tvångsvård. Problemet menar de är att socialtjänst inte använder sig av LVU förrän drogproblemen har gått alldeles för långt. Vid det här laget är den ”påtagliga risken” för skador odiskutabel, säger de.

Övrig kritik

Övrig kritik finns, som i och för sig kanske inte enbart kritiserar själva lagen, utan mer omständigheterna omkring den där den tillämpas. Till exempel har kritik framförts att socialtjänsten har stora brister i sitt arbete med familjehemsvård. Bland annat talas det om att barn har placerats hos fosterfamiljer enligt beslut som inte tagits på rättssäker grund. Inte heller ska fosterfamiljen ha utretts ordentligt i många av fallen.

Likaså menar de att socialtjänsten är dålig på uppföljningen av dessa barn. En föreslagen åtgärd är att de måste följa upp barnens prestationer i skolan och deras hälsa mer noggrant.

Få rättshjälp om du är drabbad

De som håller med i kritiken och som har drabbats av något av ovanstående, kan få rättslig hjälp. Som nämnt längre upp i den här texten går det att överklaga domarna och besluten som tas med hjälp av en advokat. Det är bra att känna till att en advokat i dessa fall, eller ett offentligt biträde, utses av domstolen och bekostas av staten.

Behöver du rådgivning i dessa frågor kan du besöka denna sajt http://www.lvuadvokat.se/. Där hittar du advokater som har lång erfarenhet av denna typ av ärenden.

Svensk arvsrätt – en sambofälla?

8 apr 2017

Då en person avlider så fördelas kvarlåtenskapen efter denne ut i en given ordning hos de efterlevande. Detta i form av vår arvsrätt och här kan vi lite snabbt visa hur ordningen ser ut. Vi kan säga att din partner avlidit efter en tids sjukdom och att du som äkta maka således står ensam. Ni har två stycken gemensamma barn också som även de ska ärva. I övrigt finns det även annan släkt. Så här ser vår arvsrätt ut och så här kommer du, dina barn och övrig släkt att ärva din avlidne make:

Första arvsklass: Särkullsbarn (om din man haft barn sedan tidigare), du som maka och dina barn (som kommer att gå under benämningen bröstarvingar).

Andra arvsklass: Mor och far till din make (50%) och syskon till denne. Efter syskonen kommer syskonens eventuella barn.

Tredje arvsklass: hit räknas fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till din make. Inga kusiner dock.

Så ser alltså den givna ordningen ut då det kommer till vår arvsrätt; men vi kan här göra två stycken antaganden och ponera lite kring två stycken olika scenarion.

Det första scenariot ser ut som följer: vad händer med den avlidnes kvarlåtenskap om det inte finns några arvingar. Här skulle allting gå till den Allmänna Arvsfonden. Här skulle pengarna också göra stor nytta – de försvinner inte ner i något svart, statligt hål. Nej, den Allmänna Arvsfonden ser till att föreningar, organisationer och privatpersoner får det ekonomiska stöd som behövs för att förvandla en idé till verklighet. Inte sällan gäller det frågor som rör exempelvis utanförskap och hur man bryter sådant.

Skrivet testamente och arvsrätt

Vårt andra scenario gäller om du och din avlidne make i själva verket inte varit gifta – ni hade enbart levt ihop under ert gemensamma liv. Hur skulle du som sambo placerars enligt vår arvsrätt? Här skulle förmodligen de flesta svara att du som sambo förmodligen skulle sättas i samma arvsgrupp som makan; att man helt enkelt placerade dig i samma grupp. Så är dock inte fallet och här har vår svenska arvsrätt lite av en brist. Som sambo så ärver du nämligen inte mer än det som ni gemensamt har köpt.

Du har således ingen plats överhuvudtaget i de arvsklasser vi räknat upp. Det kan handla om att ni levt tillsammans under 50 år eller det kan handla om två månader; i sammanhanget är tiden oväsentligt – enligt vår arvsrätt så spelar heller inte den gemensamma tiden någon roll.

Vi skulle här vilja slå ett slag för det skrivna testamentet. Det går nämligen ”utanpå” vår arvsrätt. Om du och din sambo haft ett skrivet testamente där valda delar av kvarlåtenskapen testamenterats dig så hade du också fått ärva det. Således: planerar du och din partner att leva era liv som sambos och där ni inte har några planer på att gifta er – skriv ett testamente för säkerhets skull.

Ta gärna hjälp av en jurist inom arvsrätt för detta och se till att det finns två stycken vittnen som undertecknar testamentet i fråga.

Bra ombud ökar chansen att få ensam vårdnad

17 mar 2017

Det är för många ett stort steg att stämma sin forne partner – den man en gång har älskat – och där man söker om ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Det är också så man måste se ensam vårdnad – en stämning sker sällan på uppstuds utan de finns i de flesta fall belägg och väl grundade skäl till varför någon ansöker om just ensam vårdnad. Varför är det då så svårt att vinna en vårdnadstvist – processen som följer om den andre parten motsätter sig stämningen; något som i de flesta fall händer - och finns det några saker som kan ge bättre möjligheter till att få ensam vårdnad om sina barn?

Sanningen är att det de facto är svårt att vinna en vårdnadstvist och att det också ska vara så. Det man utgår från statens sida är nämligen att gemensam vårdad är att föredra framför ensam vårdnad och att man gör detta helt sett från barnens perspektiv. Även om det sker i två hem istället för ett sådant så är det bättre rent generellt för barnen att ha båda sina föräldrar i sin närhet och som försörjare.

Dock: det är svårt att vinna en vårdnadstvist, men det är på något sätt inte omöjligt och det som ger bättre chanser är alltid att dels ha konkreta bevis och dels ett skicklig ombud som kan presentera dessa samt föra sin talan i Tingsrätten. En jurist som specialiserat sig på just en vårdnadstvist ger alltid en bättre chans till att en part ska få ensam vårdnad om barnen och här får man vara beredd på att detta kostar lite mer pengar än om man bara anlitar ett ”vanligt” juridiskt ombud.

Ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt

Det finns olika skäl till varför man ska tilldelas ensam vårdnad och de fall där sådan måste tilldelas är sådana som innehåller följande:

 • Grov kriminalitet hos den ene föräldern
 • Pedofili
 • Övergrepp och incest
 • Missbruk
 • Grav psykisk sjukdom där barnen riskerar att skadas
 • Våld i hemmet
 • Risk för kidnappning

I sådana miljöer ska inte barn vistas och där måste också den andre förälder – naturligtvis – få ensam vårdnad. Ett tillägg kring ensam vårdnad gjordes år 2006 i föräldrabalken och detta innebar att ensam vårdnad kan tilldelas på grund av samarbetssvårigheter.

Det vill säga, lämnar- och hämtar inte exempelvis pappan barnen på överenskomna tider, dyker han inte upp, betalar inte eller på andra sätt missköter sitt föräldraskap så kan detta vara skäl nog för att mamman ska få ensam vårdnad. I sådana fall så underlättar verkligen en skicklig jurist processen som följer.

Läs mer här: www.ensamvårdnad.org.

Hur en asylansökan går till

25 feb 2017

Lagarna inom migrationsrätt kan för många kännas lite luddiga. Särskilt svårt kan det vara för dem som kommer hit, som i de flesta fall inte talar det svenska språket. Lyckligtvis ska tolkar finnas tillgängliga så att processen kan fortlöpa utan missförstånd. Att söka asyl i Sverige innebär, som i de allra flesta länder, en viss process. Lite om hur den går till kan läsas i den här texten.

Första kontakten

Första kontakten sker ofta med en gränspolis då den asylsökande reser in i landet. Till exempel finns de vid passkontroller på större flygplatser, vid terminaler för färjor och på de platser dit tåg och bussar stannar när de kommer till Sverige.

Asylsökande som redan befinner sig i Sverige kan kontakta Migrationsverket på egen hand. Migrationsverket har enheter för ansökningar utplacerade på många stället i landet. Närmare bestämt kan en asylsökande som redan befinner sig i Sverige ansöka om asyl i Gävle, Boden, Flen, Göteborg, Norrköping, Malmö, Märsta eller i Stockholm.

Den asylsökandes identitet

Bland det första som myndigheterna vill göra är att ta reda på den asylsökandes identitet. Om den asylsökande har med sig ett pass, ID-kort eller andra former av identitetshandlingar, skall dessa lämnas in till berörda personer på Migrationsverket.

Alla har dock inte identitetshandlingar med sig. Då vill Migrationsverket att den asylsökande ska visa vem han eller hon är på andra sätt. Det här kan till exempel göras genom att visa upp ett födelsebevis, en familjebok, ett vigselbevis eller en militärbok. Ett enskilt sådant dokument anses inte vara tillräckligt för att styrka någons identitet. Däremot kan de olika handlingarna tillsammans anses vara tillräckligt för att den asylsökandes identitet ska vara styrkt.

Fotografering och fingeravtryck

Fotografering och fingeravtryck ingår även det i asylprocessen. Inom migrationsrätt krävs det enligt lag att vissa mått av identifiering görs om möjligt. Det här görs dock inte på alla. Barn som ännu inte har fyllt 14 behöver inte göra detta.

Fingeravtrycken används i syfte att se om den asylsökande har gjort en ansökan tidigare i ett land inom Schengen. Det används även för att se om det finns något förbud för personen mot att vistas i något annat land inom Schengen. Om fingeravtrycken visar att en asylansökan tidigare har gjorts i ett av dessa länder, kommer Migrationsverket att tillsätta en utredning för att besluta om vilket land som skall ansvara för asylansökan.

Samtal med utredare

Efter identifieringsprocessen kommer den asylsökande att få träffa en utredare. Tillsammans med en tolk, om det behövs, kommer han eller hon förklara varför hemlandet lämnades och resan till Sverige gjordes. Här ställer utrederan även frågor kring den sökandes familj och det generella måendet.

När ansökan lämnats in

När ansökan lämnats in väntar den asylsökande på ett besked. Vid ett beslut som denne inte är nöjd med, kan en överklagan lämnas in. Denna kan då, tillsammans med jurister inom migrationsrätt, lämna in en överklagan till migrationsdomstolen. Först skickas den tillbaka till Migrationsverket som tittar på ärendet en gång till. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till en migrationsdomstol. Även här kan jurister kunniga inom migrationsrätt vara avgörande för om personen får stanna i Sverige eller inte.

 • En guide till rättsskydd

  Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.