Dina rättigheter om du blir misstänkt för brott

Om du blir misstänkt för ett brott och blir inkallad till ett polisförhör har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. I en brottsutredning kan saker gå väldigt snabbt och i en stressad och ovan situation kan det ibland vara svårt att ta till sig av det som sägs angående rättigheter.

Det kan även vara så att polisen är stressad och underlåter att informera dig om dina rättigheter. Enligt ett par domar i Europadomstolen har det slagits fast att en dom, som bygger på ett första polisförhör där den misstänkte inte hade fått en offentlig försvarare, ska upphävas. Det råder dock delade meningar om huruvida svensk lagstiftning överensstämmer med rätten till försvarare enligt europakonventionen. Vi tänkte här i korthet förklara vad som gäller enligt svensk lag och praxis.

Förundersökning

När polisen får in en anmälan om brott läses anmälan först igenom av stationsbefälet, som avgör om det finns skäl att misstänka brott, och om det finns möjlighet att i så fall utreda det. Finner stationschefen att så är fallet kontaktar han en åklagare, som beslutar om att en förundersökning ska inledas. Vid små fall är det inte ovanligt att polisen själva företar en förundersökning och sedan presenterar den för åklagaren.

Under förundersökningen kan det hända att bevis eller vittnesmål pekar mot dig. Du blir i så fall misstänkt i utredningen, och kallad till förhör. Beroende på hur stark bevisningen är kan du bli misstänkt enligt fyra misstankegrader; kan misstänkas, skäligen misstänkt, på sannolika skäl misstänkt och tillräckliga skäl för åtal. Den sistnämnda graden innebär att åklagaren i princip är helt säker på att bevisningen håller i domstol och du kommer att bli åtalad för brottet. Den förstnämnda innebär att du skulle kunna ha begått brottet, men det kan också lika gärna ha begåtts av någon annan som också är lika misstänkt.

Inkallad till förhör

Du blir kallad till förhör via telefon eller brev. Om du inte dyker upp på förhöret kan du bli hämtad av polis till förhöret. Innan förhöret inleds har du rätt att få veta vad saken gäller, och om du är misstänkt har du rätt att få veta det. Polisen ska också informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare. Den som misstänks för ett brott som har en straffsats på minst sex månader har alltid rätt  till en offentlig försvaret, alltså en försvarsadvokat som bekostas av staten. Du har också rätt att själv utse en advokat som du vill ha som offentlig försvarare och få det godkänt, förutsatt att advokaten i fråga har tid och möjlighet.

Vid mindre brott, som inte förväntas ge mer än sex månader fängelse, har man i regel oftast inte rätt till en offentlig försvarare utom i vissa specifika fall. Däremot har du alltid rätt att begära en advokat som du bekostar själv.

Under förhöret

Under förhöret ställer förhörsledaren, polisen, frågor till dig angående omständigheterna kring brottet och försöker avgöra om du varit delaktig. Syftet med förhöret är inte att det ska hålla i en domstolsförhandling utan att att avgöra om det finns skäl nog att väcka åtal mot dig.

Det du säger i ett förhör har inte lika stor vikt som det som sägs under en eventuell domstolsförhandling senare. Du har också rätt att vara tyst under ett förhör, även om det kanske inte alltid är det bästa. Du har också rätt att ta del av de anteckningar som förts under förhöret, och om du har några invändningar ska de noteras.

12 Mar 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.