Blogg

Sida 2

RSS

Vad gäller i förhållandet arbetsgivare och anställd?

28 Jun 2020

Det som styr vad som ska gälla mellan arbetsgivare och anställda kallas arbetsrätten. Den styr de flesta frågor kring anställningar och är en viktig kunskap för chefer och HR-personal.

Arbetsrätten inkluderar frågor som till exempel kollektivavtal, LAS, lagen om anställningsskydd, anställningsformer och vilka regler som gäller vid uppsägning. Utbildning i arbetsrätt är viktig kunskap för alla som arbetar med personalfrågor och är en fördjupning i ämnet. Är du själv i ledande ställning eller har personer som jobbar med personalfrågor på arbetsplatsen, är en kurs i arbetsrätt ett bra komplement för att bedriva en god personalpolitik på jobbet. Om personalen blir bemött med respekt för de lagar och regler som finns, kommer de uppfatta arbetsplatsen som seriös och känna respekt och tillit. Personalens tillit är en viktigt resurs.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen i arbetsrätt har fokus dels på hur arbetsrätten ser ut i Sverige, men också i våra nordiska grannländer. Jobbar du i ett företag med verksamhet i Skandinavien, och är chef eller har HR-ansvar, är detta viktig kunskap. Det finns stora skillnader mellan länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge när det kommer till arbetsrätt, även om länderna kan likna varandra en hel del i övrigt. Kursen i arbetsrätt fokuserar på skillnader och likheter genom praktisk vägledning. Det är inom områden som till exempel regler för rekrytering, hur övertalighet ska hanteras, semesterfrågor och när arbetsgivare och facket ska samråda. Hur hanteras svåra fall? Fall där den anställde inte utför sina arbetsuppgifter? Frågor kring GDPR gås igenom, samt dataskyddsförordningen.

Ett företag med olika regler för personal ställer höga krav på ledningen

Ett globalt företag, eller åtminstone ett företag som opererar inom Skandinavien, ställer större krav på ledningen och HR-personal, beroende på skillnaderna i de olika ländernas arbetsrätt. En utbildning i arbetsrätt med fokus på de nordiska grannländerna genomförs i samarbete med en världsomspännande advokatbyrå med stora erfarenheter på området. Med en god insyn i vad som gäller i de olika länderna kan ledning och personalchefer känna sig trygga, i ibland svåra frågor. I synnerhet om det kommer in frågor som rör andra kontor, i andra länder.

Att som anställd känna och se att ledningen känner till och följer respektive lands arbetsrätt är också en trygghet. Om en anställd tjänstgör en tid på ett annat kontor, i ett grannland, kan skillnaderna i arbetsrätt bli tydliga både för den anställde och för ledningen. En gedigen kunskap i ämnet blir omistlig.

Juridiska problem? Få hjälp av en advokat i Uppsala

28 May 2020

Alla situationer kan inte förutses. När du hamnat där du inte vill hamna kan du få hjälp av en advokat i Uppsala. Du kan också få hjälp att inte hamna fel från början. Prata med en advokat!

Alla kan vi hamna i en helt oväntad situation. Det gör vi naturligtvis mer eller mindre varje dag, men det finns situationer och situationer. När ett problem av juridisk art uppstår är det oftast så att det inte fungerar att lösa på egen hand. Det kan gälla allt från brott till affärsuppgörelser eller situationer där det handlar om familjerätt, såsom vid skilsmässor. Problemen kan vara medelstora eller mycket stora, men denna typ av problem tar troligen upp en stor del av din tid och tankevärld. Utan juridisk hjälp kan man känna sig ganska vilsen och ensam, särskilt om man inte har tidigare erfarenheter inom området. Då har du stor nytta av en advokat.

advokat berättar och förklarar

Vikten av rätt utbildning och erfarenhet

När du är i en situation då du behöver stöd och hjälp är det oerhört viktigt att den hjälp du får är en kvalificerad sådan. Det är värt att komma ihåg att “jurist” inte är någon skyddad titel. Det är däremot titeln advokat. Behöver och önskar du formell och gedigen juridisk hjälp är det en advokat du ska vända dig till, inget annat. Juridiken är också ett komplext område med många olika infallsvinklar. Därför är det också i hög grad intressant för dig att välja en advokat i Uppsala som har arbetat med rätt typ av fall. Söker du exempelvis stöd och hjälp inom området familjerätt så är det viktigt att den advokat du anlitar har kompetens inom just det området. Erfarenhet är ovärderligt och ger din advokat kunskap om vad som anses vara praxis, förutom det man kan läsa sig till i lagboken.

Avtal ger ofta ett enklare liv och färre konflikter

Både inom yrkeslivet och privatlivet kan det vara klokt att ta hjälp av en advokat för att undvika senare missförstånd. Att ha skrivna dokument där egendom fördelas och regler bestäms är något du bäst ordnar hos en advokat. Det är till god gagn för alla parter om det finns en tydlighet i både de professionella relationerna och de privata. Egendom kan skyddas på ett enkelt sätt. Oavsett om du behöver hjälp i brottmål, familjerätt, förvaltningsrätt eller utlänningsrätt får du rätt stöd och hjälp av en advokat, så ta kontakt redan idag. Vi rekommenderar denna sajten: https://www.advokatuppsala.biz/

Tvist mot ett försäkringsbolag?

8 May 2020

Kan man vinna en tvist mot ett försäkringsbolag? Det som skiljer försäkringsrätt mot andra områden inom juridiken är att många tvister avgörs i domstol. Driver du som privatperson en process gällande ersättning från ditt försäkringsbolag så kan du således inte räkna med att nå en förlikning - du bör ställa in dig på att resan blir längre än så. Det gör att du också bör anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag som inte vill betala ut pengar i onödan. Det är den infallsvinkeln man måste ha som privatperson och detta även i ett rent preventivt syfte. Med det senare menar vi att många agerar för blåögt i samband med att man skriver under sitt avtal och löser en försäkring.

Man tror sig ha en heltäckande försäkring, men i själva verket så är det en försäkring med stora hål, luckor och brister. Dessa blir tydliga då man ställer krav på ersättning och där avtalet man signerat granskas under lupp. Låt oss vara diplomatiska och säga att det sällan är till fördel för privatpersoner. Avtalen utformas ur försäkringsbolagens synvinkel och det innebär att det ofta finns finstilta detaljer, språkliga krumelurer och ord som få utanför juridiken förstår. Man skriver under i god tro - och det är också det stora felet man gör.

Rent moraliskt så kan du ha rätt till ersättning, men rent juridisk så har du det inte. Det är en svår sak att smälta. Ett råd är därför att låta en sakkunnig - gärna en jurist inom försäkringsrätt - läsa igenom försäkringsavtalet innan du signerar det. Var inte så godtrogen!

Rätt jurist inom försäkringsrätt ökar chanserna

Det man emellertid måste göra skillnad på är de fall som inte är lika solklara. Det finns många exempel på där privatpersoner de facto vunnit en tvist mot ett försäkringsbolag. Det handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar av samma fråga - ärenden blir ofta komplexa och svåra att lösa som en följd av detta: alla fall är unika och även om man kan dra paralleller till liknande fall och ärenden så måste man också se att det nästan alltid finns utrymme för tolkningar.

Det innebär att du definitivt kan ha en chans att se att du får ersättning och sedermera också en upprättelse. En sak är åtminstone klar: ditt försäkringsbolag - oavsett vilket - kommer inte att ge ut några allmosor och du kommer inte att få någonting gratis. Du måste ha hjälp och du måste anlita en jurist som kan föra din talan. Försäkringsrätt är det område som din jurist bör ha som specialitet.

Kostnaden kan täckas av din hemförsäkring

En liten paradox kan uppkomma i samband med försäkringsrätt och tvister inom detta. Om du anlitar en jurist så kan nämligen kostnaden för denne komma att finansieras av försäkringsbolaget - via din hemförsäkring och genom det rättsskydd som inkluderas i denna. Hur mycket och inom vilket tak - och om det gäller för just den tvisten - bör du kolla upp innan du går vidare. Men, det finns definitivt en möjlighet.

I övrigt då? Ja, du bör vara beredd på att det kommer att ta tid att lösa en tvist. Förvänta dig ingen förlikning och försök att vara rimlig gällande dina krav. Du ska inte försöka göra någon vinst - du ska ha den ersättning du anser dig ha rätt till, enligt den tolkning du gjort. Ta även hjälp av din jurist med att hitta liknande ärenden och bygg upp en strategi utifrån hur domarna i dessa fall sett ut.

Samla även på dig så mycket bevis du kan. Alla samtal, alla mail och alla kvitton kan ha betydelse. Den jurist inom försäkringsrätt du anlitat kommer att vara den som leder vägen framåt: rätta dig efter de råd som denne ger - han sitter på kunskapen. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.försäkringsrätt.com

När ska målsägandebiträde anlitas?

15 Apr 2020

När livet ibland tar oväntade vändningar är det ofta svårt att veta vilket nästa steg ska bli. Handlar det om att du blivit utsatt för ett brott behöver du någon kunnig person vid din sida.

Det är inte alla av oss som kommer att bli utsatta för ett brott under vår livstid. Det finns å andra sidan heller inga garantier som säger att det inte kommer att hända. Livet fungerar helt enkelt inte så. Det går inte att leva ett fullödigt liv inlindad i bomull eller ständigt ängslig. Vad som är en vettig strategi är att ta reda på lite om vad som gäller om en sådan situation skulle inträffa. Troligen har många av oss hört ordet målsägandebiträde men sedan inte vidare reflekterat över vad detta står för. Att det hela rör sig inom området juridik förstår vi. Men vad gör en sådan person?

Ett målsägandebiträdes arbetsområde

Hjälp av ett målsägandebiträde kan du alltså få om du blivit utsatt för ett brott. När brottet rubriceras som ett våldsbrott eller ett sexualbrott har du som brottsoffer rätt till ett sådant. Den som arbetar med dylika uppgifter är antingen advokat eller biträdande jurist i en advokatfirma.

Som beteckningen antyder är uppgifter att hjälpa och ge råd till den som utsatts för ett brott. För att man ska ha rätt till denna hjälp krävs det att brottet ska ha fängelse med i straffskalan. Hjälpen ges vanligen inom ett flertal områden och syftar alltid till att tillvarata målsägandens intresse. Det kan exempelvis handla om stöd vid polisförhör. Därefter hjälper personen till genom hela förfarandet, genom rättegång och dom. Ofta handlar det också om skadeståndstalan som är en viktig bit i rättvisan för ett brottsoffer.

Om man inte själv utsatts för brott men man är nära anhörig till någon som bragts om livet kan man också få hjälp med ett målsägandebiträde.

Kan jag själv välja vem som ska representera mig?

Om inte mycket speciella omständigheter råder är det målsäganden själv som bestämmer vem som ska biträda hen. Är det så att man själv inte önskar någon speciell person får man hjälp av ett målsägandebiträde som utses av domstolen. Oberoende av om du själv valt ett ombud eller fått ett ombud utsett åt dig är hjälpen kostnadsfri för brottsoffret. Det är staten som ersätter kostnaderna. Om förövaren fälls kan denne däremot tvingas betala den kostnaden. Du har rätt till en bra jurist.

Advokat Salmi & Partners i Stockholm och Göteborg kan anlitas som målsägandebiträde.

Dags att ansöka om ensam vårdnad

15 Mar 2020

Att ansöka om ensam vårdnad kan kännas skrämmande, men tyvärr är det ibland det bästa man kan göra för sitt barn. Här reder vi därför ut hur en ansökan går till och vilken hjälp du kan få på vägen.

Idag är det vanligast att föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att bägge föräldrar är delaktiga i beslut som rör barnet, till exempel vad gäller boende, skola, sjuk- och hälsovård. Ensam vårdnad innebär å andra sidan att endast en av föräldrarna har rätt att fatta dessa beslut. Gemensam vårdnad anses ofta vara det ultimata, men det är tyvärr inte alltid möjligt eller ens lämpligt. Ett exempel på en situation då du kan behöva ansöka om ensam vårdnad är om du lever i ett våldsamt förhållande. Det kan röra sig om att din partner utsätter dig och/eller dina barn för övergrepp eller på något annat sätt utsätter er för fara.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om du har beslutat dig för att ansöka om ensam vårdnad finns det olika sätt att gå tillväga. Enklast är det om ni är överens och den andra föräldern frivilligt går med på det. Då vänder ni er till socialtjänstens familjerättsenhet för att kunna skriva ett avtal. Om ni däremot inte kommer överens finns två vägar att gå. Den första är att vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med att komma överens om beslutet. Fungerar inte det måste man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där man kräver ensam vårdnad. Detta startar en så kallad vårdnadstvist. För att kunna kalla till en första förhandling ber tingsrätten socialtjänsten om ett yttrande i fallet och en fördjupad utredning kan startas. Tingsrätten kommer med det slutgiltiga beslutet.

Få stöd och hjälp i processen

Att ansöka om ensam vårdnad kan vara en väldigt påfrestande och jobbig process där det kan uppstå många frågor och funderingar. Genom att skaffa ett juridiskt ombud som kan det här med familjerätt kan du få stöd och råd. Då har du dessutom någon som bistår med erfarenhet, kunskap och empati i rätten. En advokatbyrå kan dessutom medverka i samtal med partnern och även fungera som medlare för kommunikationen mellan er om det skulle behövas. En advokat kan hjälpa dig med allt från överklaganden till att sammanställa bevis inför rättsfallet. Viktigast av allt är att barnets bästa står i centrum för alla beslut som fattas i en vårdnadstvist. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://sörmdal.se/

Välj rätt advokat i Göteborg

18 Feb 2020

Vid misstanke om ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minimum sex månader så har man rätt till en offentlig försvarare. Skulle du exempelvis bo i Göteborg och misstänkas för ett narkotikabrott som potentiellt skulle kunna ge dig ett fängelsestraff motsvarande exempelvis ett år så har du rätt att få en advokat som företräder dig.

Det är också något som du själv inte behöver betala för - en offentlig försvarare bekostas genom statliga medel, men med förbehållet att om du skulle förlora målet så kan du också bli återbetalningsskyldig.

Vilken advokat blir då utsedd att företräda dig och agera offentlig försvarare i Tingsrätten i Göteborg? Den frågan har inte ett givet svar. Först och främst så kan rätten utse en advokat till dig; en advokat hemmahörande i Göteborg och som du kan välja som din försvarare. Ordet välja är viktigt i sammanhanget. För, tvärtemot vad många tror så äger man som misstänkt rätten att välja sin advokat. Skulle du ha egna önskemål så står det dig fritt att välja en annan advokat. Denne behöver heller inte ha Göteborg som hemstad - vet du om en annan advokat i exempelvis Stockholm så kan du välja denne. Skulle han/hon svara ja så finns det egentligen inga hinder för att rätten inte skulle bevilja dina önskemål.

Som en parentes - och som svar på en vanlig fråga - så kan vi säga att det är därför exempelvis Leif Silbersky kan synas i högprofilerade fall där den misstänkte saknar ekonomiska medel. Många undrar hur en misstänkt kan ha råd med denne stjärnadvokat - svaret ligger i att kostnaden, rent initialt, täcks av staten och där den misstänkte, vid en fällande dom, betalar staten pengar; inte Leif Silbersky. Dennes arvode är redan betalt.

Att själv få välja advokat i samband med misstanke om ett brott är en viktig del av hela vårt rättssamhälle. Vi har rätt att få bästa möjliga försvar och vi är alla lika inför lagen. Hur skulle det se ut om pengarna avgjorde vilket försvar man kan anlita? Det handlar om rättvisa och det är ett tecken på att Moder Justitia verkligen har ögonbindeln på sig.

Kan jag byta advokat under resans gång?

Vid val av advokat så rekommenderas att man ser till både kompetens och till personkemi. Den advokat du väljer kommer att vara din trygga punkt i en tid av storm. I vissa fall - vid misstanke om allvarligare brott - så kommer advokaten att vara din enda kontakt med omvärlden och ett ombud till vänner och familj. Därför är kemin mellan er viktig och du ska känna ett absolut förtroende för att ditt försvar ligger i trygga händer.

Man kan även byta advokat. Skulle du känna att din offentlige försvarare inte sköter sitt jobb eller lägger upp en strategi för ditt försvar som du inte står bakom så kan du välja att söka en ny advokat. Det sker via en skriftlig ansökan till rätten och det är relativt vanligt. Det är emellertid inte säkert att din ansökan beviljas: Rätten ställer de skäl du angivit mot de kostnader som ett byte av advokat skulle medföra. I många fall avslås en sådan begäran och därför är det än viktigare att välja rätt advokat redan från start.

 

Välj egen asyladvokat i Stockholm

5 Jan 2020

Som asylsökande har du rätt att själv välja asyladvokat. I Stockholm finns många asyladvokater, så hur vet man om man valt rätt? Kanske upplever du att den advokat eller jurist du valt inte gör allt han eller hon kan för att hjälpa dig i ditt ärende. Och tyvärr är det så att en del jurister och advokater faktiskt tar på sig för många uppdrag och har svårt att orka eller hinna med att ge sina klienter bästa tänkbara hjälp. Då är det viktigt att tänka på att du alltid har rätt att byta juridiskt ombud. I slutändan är det ju din framtid i Sverige som står på spel. Vill du ha kompetent hjälp med ditt ärende ska du alltid vända dig till en riktig asyladvokat i Stockholm med den relevanta kunskapen och kompetensen.

Advokat går igenom handlingar

Rätten att välja ombud

Varje person som kommer som flykting till Sverige har rätt att få en representant som hjälper till juridiskt med allt från asylansökan till eventuellt överklagande. Migrationsverket betalar detta ombuds kostnader, som kan variera kraftigt. De betalar dock bara ut ett schablonbidrag, vilket gör att vissa duktiga advokater, som är vana att tjäna mycket på sina uppdrag, inte anser att de får betalt för den tid de lägger ned.

Låga krav skapar osäkerhet

Samtidigt finns väldigt låga krav från Migrationsverket på vilka som får representera juridiskt i ett asylärende. Exempelvis är varken F-skattsedel eller juristexamen ett krav, vilket så klart krattar manegen för mindre seriösa aktörer som erbjuder juridisk hjälp i asylfrågor. Väljer man första bästa person som kallar sig jurist och säger sig arbeta med asylärenden är det således lätt att bli lurad, och i värsta fall begår representanten något allvarligt fel under processen, på grund av inkompetens, stress eller något annat. Det har hänt att ansökan om överklagan lämnats in för sent, varpå den asylsökande blir utvisad utan att ens fått sitt ärende prövat i domstol.

Välj en riktig asyladvokat

Du har som asylsökande rätt att byta ombud om du känner att du inte är nöjd. Men det allra bästa är förstås att välja ett pålitligt ombud redan från början. Det du då bör tänka på är att i första hand vända dig till en lite större firma som har advokater som specialiserat sig inom asylrätt.

Att ha en kompetent, aktiv och påläst person som hjälper dig med asylfrågorna kan göra skillnaden för om din ansökan om asyl beviljas eller ej. Se därför till att ta reda så mycket som möjligt om den person du anlitar som ombud. Kontrollera att personen verkligen är advokat, och att han eller hon har jobbat med asylfrågor förut. Fråga också hur många andra uppdrag advokaten har just nu. Det är tyvärr vanligt att vissa advokater tar på sig alldeles för många uppdrag för att kunna hantera dem alla på ett korrekt sätt, något som skapar en stor rättsosäkerhet för de klienter som drabbas. Lägger du bara ned lite tid kommer du att hitta en asyladvokat som verkligen gör allt som står i hans eller hennes makt för att hjälpa dig och din familj.

Har du råkat ut för ett fuskjobb i samband med en köksrenovering?

17 Oct 2019

Rot-avdraget har öppnat både möjligheter och plånböcker. Att man som privatperson kan anlita professionell hjälp för renoveringar, tillbyggnader eller nybyggnationer och dra av 30% - tidigare 50% - av den totala arbetskostnaden är naturligtvis väldigt tilltalande. Dessutom har det skapat fler jobb och skapat fler företag.

Tyvärr finns en baksida av medaljen också. Detta i form av undermåliga jobb och i vissa fall rena fuskjobb. Man kan även höra skräckhistorier där exempelvis en familj i Stockholm betalat dyrt för en omfattande köksrenovering och där företaget man anlitat - halvvägs in i projektet - slutar att dyka upp.

Antalet konflikter har ökat och tyvärr så är det inte helt lätt att vinna en tvist mot ett byggföretag. Vare sig civilt eller genom att kontakta exempelvis ARN eller någon branschorganisation. Det man får vara beredd på är att ord ofta står mot ord och att det brukar ta lång tid innan man rett ut alla delar. Rätt juridiskt hjälp underlättar och hjälper definitivt; men det är långt ifrån någon garanti på att man vinner ett sådant tvistemål i rätten.

Som kund kan man hamna i en situation där man känner sig hjälplös och där man väljer att gå vidare med en annan firma som slutför den köksrenovering man påbörjat. Detta till ett väldigt mycket högre pris än vad man skulle behövt betala. Vet man med sig att man gjort rätt så bör man lita på våra rättsliga instanser, anlita en jurist och ta saken vidare. Råkar man ut för ett fuskjobb så ska man inte drabbas ekonomiskt, det räcker med all annan skada som man drabbas av.

Hitta rätt företag i Stockholm direkt

Det går att undvika fuskjobb och på det stora hela så handlar det om att välja rätt företag. Ska du göra en köksrenovering i Stockholm som kräver professionell hjälp så måste du vara beredd på att undersöka vilka aktörer som finns.

Ta in offerter, undersök referenser och försök att skapa sig en bra bild av vilket företag du har att göra med även i övrigt. Då du skriver avtalet så bör du se till att detta är utformat på ett sätt som är begripligt för dig. Du ska inte signera ett avtal som har 30 sidor och som är skriven på någon typ av obegriplig juristsvenska. Det ska gå att förstå - och således kunna peka på om något blir fel.

Gällande betalningen så bör denna ske i efterhand och då din köksrenovering är besiktigad. Man kan dock - i och med att en köksrenovering är ett så pass omfattande projekt - komma överens om att delbetala och ge en viss summa för varje moment som blivit klart. Betala dock aldrig hela summan innan jobbet är påbörjat. De flesta företag är ärliga och kompetenta. Tyvärr för dessa så måste man idag behandla alla företag på samma, något nitiska sätt, och detta som en följd av några enstaka ruttna ägg i korgen.

Får man fängelse för narkotikabrott?

20 Jul 2019

Lagen är ganska tydlig när det kommer till narkotikabrott. Det är olagligt att ha med att göra med narkotika. Det är förbjudet att tillverka narkotika, att köpa narkotika för att sälja vidare, att bearbeta narkotika på något sätt, förvara narkotika åt någon annan. vidare är det förbjudet att bjuda ut narkotika för försäljning, förmedla kontakter mellan köpare och säljare och att på något sätt främja narkotikahandel. Skulle man bli skyldig till något av detta kan man få fängelse i högst 3 år. Det som inte är olagligt är att missbruka narkotika, vilket är lite märkligt eftersom ett bruk, eller missbruk av narkotika, ju innebär att man måste äga det för att kunna bruka det. Så har man narkotika i kroppen , är det inte olagligt.

Man skiljer på ringa och grovt narkotikabrott

Det ringa narkotikabrottet brukar handla om att man kanske har en mindre del narkotika i sitt hem, eller bland sina saker (innehav). Då brukar man oftast få böter om man blir skyldig till detta. Grovt narkotikabrott brukar ge fängelser i högst tre år, och för att blir dömd till fängelse för grovt brott innebär det som oftast att man har hanterat stora mängder narkotika, så pass mycket att man inte kan förvänta sig att man ska ha allt det till egen bruk. Allt är väldigt beroende på om man har haft kontakter, om polisen kan bevisa att man har en historia av narkotikaförsäljning och andra omständigheter.

Alla behöver en duktig advokat

Oavsett hur det är eller har varit, behöver alla som blir misstänkta för narkotikabrott alltid en advokat som kommer och underlättar för att kunna bevisa sin oskuld. En advokat visar på brister i polisens misstankar och deras utredning och ser till så att lagen följs och att ingen fuskar med den som blir misstänkt. De är ju mycket viktigt för en rättsstat som Sverige, att allting går rätt till. Även misstänkta och även skyldiga har rättigheter som ska tas till vara och det är alltid en advokats uppgift att se till så att rättigheter respekteras och att den som är misstänkt får all hjälp och moralisk och juridiskt stöd som den behöver. En advokat som är duktig bör ha god erfarenhet och kunskap, just om olika narkotikabrott och vad som brukar föregå en rättegång om narkotikabrott och hur polisen brukar arbeta. Den personen bör vara kompetent och kunna tänka klart och redigt, kunna tänka analytiskt och logiskt och samtidigt vara kreativ och självständig. Här kan du läsa om en sådan: https://www.narkotikabrott.nu.

Så ser rättsskydd ut vid misstanke om brott

20 Jun 2019

Rättssystemet i Sverige är byggt på att en tingsrätt, eller hovrätt ska döma en person efter bevis som inte lämnar något utrymme för tvivel att den som pekas ut av åklagaren är skyldig till brottet. "Utan rimligt tvivel", så lyder lagtexten. Det innebär att en åklagare måste ha riktigt bra bevis på att den som är skyldig har gjort sig skyldig till brottet. 

Därför är advokater viktiga

Tyvärr händer det då och då, att oskyldiga utpekas som skyldiga även när det saknas bevis. Vi har flera exempel på sådana fall; fall som har uppmärksammats av media, då det är journalister som har kunnat leda i bevis att vissa personer är oskyldiga. Här tänker vi på fallet med Joy Rahman, bröderna som bedömdes ha mördat lille Kevin, Kaj Linna, och många fler. Alla de är bevis på att det trots allt händer att oskyldiga blir dömda för ett brott som de inte har begått, och att tingsrätten har dömt dem som skyldiga trots att de inte har utfört brottet. Det är därför försvarsadvokater är viktiga. Hade de som blev dömda för ett brott som de inte har begått, haft riktigt duktiga advokater kanske de aldrig hade blivit utpekade som skyldiga när de bevisligen var oskydliga.

Så kan ett fall gå till

Säg att du är ute och har riktigt roligt en kväll ute på stan. Alkoholen flödar och du är ute med dina kompisar och ni roar er. Plötsligt ser du en av dina kompisar som har hamnat i ett slagsmål, och du vill hjälpa din kompis. Du tar dig fram till slagsmålet och försöker gå emelllan din kompis och den som slår kompisen. Tyvärr är det du som får ett knytnävsslag i magen och i rena rama självbevarelsedriften slår du tillbaka. Tyvärr råkar polisen komma precis när du gör det och ser bara att det är du som slår en person. 

Nu behöver du en duktig advokat

De tar med dig till polisstationen och låser in dig. Du blir misstänkt för misshandel, när det i själva verket är den andra personen som slog din kompis och som slog dig. Du försvarade bara dig själv, och det får man göra. Det är då som du behöver en riktig duktig advokat som kommer till din hjälp. Får du en duktig advokat, kan den personen övertyga polisen om att det bara var ett försvar från din sida som de såg, och att det inte är du som är skyldig till slagsmålet eller för misshandeln.

Hjälp till dig vid vårdnadstvist!

15 May 2019

Befinner du dig mitt i en vårdnadstvist? Det är många gånger en jobbig process. Att befinna sig mitt en pågående vårdnadstvist är mycket osäkert och att leva i ovisshet kan vara väldigt svårt. Särskilt om det gäller ditt barn och du inte vet hur det kommer att gå med ditt barn. Det viktigaste som du kommer att behöva för att vårdnadstvisten ska gå bra, är att du skaffar dig bästa tänkbara advokat. Det är med advokater som med många andra yrken, de finns duktiga sådana och så finns det de som inte alls är duktiga utan som är rena rama katastrofen för dig som drabbas.

Du bör inte välja vem som helst

Därför kan du inte anlita vilken advokat som helst. Du måste anlita en som du mycket noggrant väljer. Du kan inte gå på allmänna omdömen om en advokat, eller ta första bästa på hitta.se. Här bör du fråga människor som arbetar med barn, med vårdnadsfrågor och sådana som själva har varit i vårdnadstvister, om vilka adovkater som är duktiga just på vårdnadstvister. De är nämligen en handfull som du kan lita på, om du befinner dig mitt i en vårdnadstvist.

Varför uppstår vårdnadstvister?

För 50 år sedan var det relativt ovanligt med vårdnadstvister. Idag är det bra mycket vanligare att man tvistar om barn. Antalet vårdnadstvister har dubblerats under de senaste 10 åren. Det rapporterar tidningen Dagens juridik som har gjort undersökning och interjvuat jurister som arbetar med detta. Förut gällde vårdnadstvisterna i stort om barn som hade föräldrar som bodde i olika länder, och de flesta ärenden dömdes till mammornas fördel. Men något har hänt sedan dess.

Barn i kläm med nuvarande lag

I och med den nuvarande lagen som kom 1998, som dömer barn till både vårdnad, umgänge och boende till föräldrar oavsett om de är dömda för våldsbrott har situationen försämrats väldigt mycket för barnens del. Numera har barnperspektivet försummats otroligt mycket. I stället är fokus på föräldrarnas rätt till sina barn, i stället för barnens rätt till sina föräldrar. Det har till och med hänt att barn till dömda föräldrar har tvingats till umgänge på fängelserna och att bo med sina föräldrar på fängelset utan tanke på om det är bra för barnen att tvingas umgås och bo på ett fängelse. 

Det är viktigt att främst tänka på barnen

Skit i föräldrarna, de klarar sig alltid! Det är dags för ett förstärkt barnperspektiv när det gäller alla beslut som rör barn. Här måste alla parter först och främst tänka på vad som är bra för barnet i fråga, inte vad föräldrarna önskar och vill ha det. Inte alla föräldrar (tyvärr) är bra för sina egna barn!

Vad händer om rörmokaren gör ett misstag?

10 Apr 2019

De flesta som gillar att fixa hemma vet nog ungefär vad de klarar av och när det är dags att anlita professionell hjälp. För de flesta går den gränsen vid el och VVS. Listan på elinstallationer man får göra själv är väldigt kort, det är i princip inte tillåtet att fixa med elen hemma över huvud taget, med undantag av mindre ingrepp som att byta strömbrytare och eluttag. Vad gäller VVS får man faktiskt göra det mesta själv, om man bor i villa. I bostadsrättsföreningar och hyreslägenheter krävs dock nästan alltid att man anlitar rörmokare.

Koppla inte vatten själv

Att dra vattenledningar själv är inte heller att rekommendera. Ledningar som döljs bakom väggar och inte är kompetent dragna och kopplade kommer att börja läcka förr eller senare, och det kan leda till allvarliga problem med fuktskador. Har du då gjort jobbet själv kommer du inte att kunna få någon ersättning från ditt försäkringsbolag, och att åtgärda skadorna blir dyrt. Men vad händer om du anlitar en professionell rörmokare och du ändå får en vattenskada? Vem ska betala då?

Inte alla rörmokare i Stockholm kan garantera ett bra jobb

I Stockholm finns tusentals rörmokare. En del jobbar i egen firma, med enskilda jobb åt privatpersoner eller som underleverantörer på större entreprenader, andra är anställda av större VVS-firmor. De flesta är mycket duktiga, men visst finns det rörmokare i Stockholm som slarvar och inte bedriver en seriös verksamhet. Det man måste göra som kund är att försäkra sig om att rörmokaren bedriver en bra verksamhet, att han har rätt behörigheter och även bra rykte från tidigare jobb. Man ska aldrig chansa när det gäller rörmokare, särskilt inte i Stockholm.

Försök nå en uppgörelse direkt

Om en rörmokare gör ett jobb hos dig som senare leder till en läcka och en vattenskada, ska du i första hand kontakta rörmokaren. En seriös rörmokare har garanti på sitt jobb och åtar sig att betala för skadorna. Det blir då antagligen en uppgörelse mellan ditt försäkringsbolag och rörmokaren. Om rörmokaren vägrar att betala för skadorna och det inte finns någon kvalitetsgaranti på jobbet i avtalet, kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN har ingen beslutanderätt, och en rörmokare är inte skyldig att följa ARN:S rekommendationer, men de flesta i branschen gör det, eftersom det inte anses seriöst att ignorera ARN. De som gör det hamnar bland annat på tidningen Råd & Röns ”svarta lista” och får svårare att få jobb.

Kontakta en advokat och lämna in en stämningsansökan

Om din rörmokare trots ARN:s rekommendationer inte ersätter dig för den uppkomna skadan, kan du som sista utväg stämma honom inför domstol. Du bör då kontakta en advokat och få hjälp att ämna in en stämningsansökan till tingsrätten, där du redogör för ditt ärende och bifogar dokumentation av skadorna och andra uppgifter kring avtalet. Därefter får ni som parter i målet uttala er inför rätten, som sedan beslutar om du har rätt till ersättning eller ej. Blir rörmokaren dömd till att betala ersättning för skadorna han orsakat ska han också betala dina rättegångskostnader. Det är dock väldigt få fall  i Stockholm som går så långt som till domstol. De flesta tvister brukar lösas innan dess, antingen direkt vid kontakt med rörmokaren eller efter ARN:S rekommendation.

 

Kan en åderbråcksbehandling bekostas av Landstinget?

20 Mar 2019

För många personer så blir sommaren och den mer lättklädda stil som den årstiden bjuder en ren plåga. Detsamma gäller olika aktiviteter där man bär shorts eller baddräkt och där man exponeras för andra människor - simhallen, gymmet eller exempelvis på tennisbanan.

Anledningen till detta stavas åderbråck och alla som sett ett sådant vet att det handlar om större vener som ringlar sig fram längs benen; blåa, utstickande och nästan omöjliga att ignorera - man ser att en person har åderbråck och blicken dras automatiskt dit. Detta skapar komplex och det skapar situationer som man helst undviker.

Åderbråck är dessbättre sällan farliga och det handlar således - för de flesta - om att man skäms över hur benen ser ut snarare än att man lider av besvär. Därmed inte sagt att åderbråck inte kan ge problem: upplever man tyngdkänsla i benen, svullnad, klåda, irritation eller ser hudförändringar och/eller eksem så påverkar det naturligtvis vardagen negativt även rent fysiskt.

Åderbråck går att operera

Men, åderbråck går att operera och bli av med. En tydlig skillnad, innan vi fortsätter, ska nämnas - en åderbråcksbehandling bekostas endast i vissa fall av Landstinget. Det hör ihop med det vi ovan nämnde: är problemen dels estetiska och dels rent fysiska och funktionella så kan man slippa ta kostnaden själv.

Är det emellertid så att ett åderbråck endast syns så kommer man heller inte att få någon finansiering av Landstinget. Det kan man tycka vad man vill om, men faktum är att det skulle bli en dyr nota för oss alla i slutändan om kostnaden skulle täckas på det sättet. Man räknar nämligen med att var tredje vuxen - i någon mån - lider av åderbråck.

Blev behandlingen för åderbråck misslyckad?

Det handlar alltså om en operation och här finns det några varianter som samtliga har olika för- och nackdelar samt olika priser. Laser är vanligt och även en mer traditionell metod vid namn virknålsteknik är gångbar och vanligt använd. Som vid alla ingrepp så finns det emellertid risker och åderbråck är inget undantag. Vi ska säga att riskerna för komplikationer är försvinnande små i samband med en behandling. Däremot finns en risk i att du inte blir nöjd med resultatet och att dina åderbråck fortfarande syns.

Frågan är då - kan du ha rätt till ersättning? Ja, det kan du ha. Det går att ta ett sådant ärende vidare rent juridisk och anmäla till exempelvis ARN eller gå via IVO (inspektionen för vård och omsorg) och försöka få till stånd en utredning där. Du har säkerligen goda möjligheter att nå en lösning som passar; men du bör vara beredd på att det är en process som ofta tar tid att lösa.

Hitta rätt kirurg och klinik direkt

Vårt råd - för att både bli av med sina åderbråck och för att slippa hamna i en tidskrävande process efteråt - är att direkt försöka hitta rätt klinik. Det kräver ingen större ansträngning. Kolla upp vilka kliniker som finns i exempelvis Stockholm, besök dessa och kolla upp vilka omdömen som tidigare kunder gett.

En viktig sak gäller följande: du bör erbjudas en mer ingående konsultation där en läkare och en kirurg tittar närmare på dina åderbråck och hittar rätt typ av behandling just för dessa. Varje behandling blir unik sett till att varje patient har unika förutsättningar. Därför blir den initiala konsultationen extremt viktig och det är en del som du bör fästa stor vikt vid. Risken för felbehandling och ett missnöje med resultatet minskas radikalt om du behandlas som en unik patient snarare än som en person som lider av åderbråck och som behöver behandling för detta.

När bergvärmen inte fungerar

13 Mar 2019

Att bekosta en installation av en bergvärmepump, där kostnaderna ibland kan sticka iväg upp mot 200 000 kronor, och sedan få problem från första användningsdagen är en mardröm. Men tyvärr inträffar det då och då. Det kan delvis bero på en felaktig installation, men det kan också bero på fel på utrustningen. Oavsett vilket måste du reklamera felet och se till att bli hjälpt.

Bergvärme är populärt i Stockholm. Här sker hundratals installationer av bergvärme varje år och inget tyder på att trenden avtar. I takt med att gamla oljepannor tjänat ut passar många på att borra för bergvärme, ibland utan att ens undersöka saken noga. Detta är synd, eftersom det inte är säkert att den höga installationskostnaden för borrning och installation av bergvärmepump motiveras av det man vinner i sänkta energikostnader.

Alla installatörer i Stockholm är inte bra

Det finns också vissa företag i VVS-branschen som installerar bergvärme med alldeles för lite kunskap och erfarenhet. De erbjuder billiga och standardiserade lösningar som kanske inte allas passar bra för just ditt hus. Tyvärr är det vanligt att hushåll som är intresserade av bergvärme faller för första bästa erbjudande för att det verkar enkelt och billigt. Men bergvärme är komplext och förutsättningar och kostnader måste alltid utredas noga för att det ska bli värt pengarna. Rätt installerat och dimensionerat kan ett system för bergvärme spara mycket pengar på lång sikt, men det kan också bli en felaktig investering, som dessutom drabbas av problem på grund av okunskap och slarv vid installationen.

Om du råkar ut för problem

Om du får en bergvärmepump installerad och det blir krångel ska du i första hand vända dig till firman som installerade den. Förhoppningsvis erkänner de felet och åtgärdar det. Om det inte är installationen det är fel på, utan anläggningens konstruktion, bör firman hjälpa dig att reklamera felet hos tillverkaren. I normala fall får du då nya delar som fungerar.

Anmäl till ARN

På installationen har du tio års reklamationsrätt och på produkter finns vanligtvis två års garanti. Får du inget gehör från firman som installerat systemet vet du att du har med ett oseriöst företag att göra. Det är då ingen idé att tassa runt, utan det är lika bra att sätta hårt mot hårt. En bergvärmeinstallation är ett alltför stort projekt för att du ska nöja dig med ett nej. Det ska fungera helt enkelt.

Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden och be om ett utlåtande. ARN ger då utifrån ditt fall en rekommendation till företaget om vad de bör göra. Anser ARN att installatören bör fixa problemet har de inte automatiskt skyldighet att göra det, men om de vill fortsätta uppfattas som ett seriöst företag gör de det. Företag som inte följer ARN:s rekommendationer svartlistas och får svårt att få jobb i framtiden.

Viktigt att köpa en värmepump av bra kvalitet

Det finns tyvärr dåliga värmepumpar på marknaden, tillverkade av billiga komponenter. Att gå efter pris och köpa en billig värmepump när man ändå borrat för uppemot hundra tusen är en mycket dålig idé som kommer att leda till problem. Se till att verkligen undersöka marknaden ordentligt och hämta rekommendationer från många håll. Nöj dig inte med vad installatören tycker, denna kan mycket väl ha sponsring från företaget som tillverkar värmepumpen.

Var påläst och ta hjälp av experter

Att själv läsa på, och dessutom ta hjälp av Energirådgivningen på Stockholms kommun, är en bra start på ett bergvärmeprojekt. Gör du det kan du redan från början undvika att råka ut för en oseriös firma som gör ett dåligt jobb eller lurar på dig en dålig värmepump. Det kan bespara dig mycket obehag i framtiden.

Mer information om bergvärme: https://www.bergvarmestockholm.com.

Vad gör en arbetsrättsjurist?

12 Mar 2019

Både arbetsgivare och anställda hamnar ibland i situationer där de känner att de skulle behöva juridisk rådgivning. För en anställd kan det vara en provanställning som aldrig övergår till en fast tjänst, eller en chef som ständigt skäller och anklagar en för att göra ett dåligt jobb. För en arbetsgivare kan det handla om att man vill säga upp en anställd på grund av att denne inte kan göra sitt jobb ordentligt, eller att man vill ha hjälp att förhandla fram ett kollektivavtal med facket.

De lagar och regler som berör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda kallas för arbetsrätt, och de advokater som specialiserat sig inom detta område benämns arbetsrättsjurister. En arbetsrättsjurist kan hjälpa både arbetsgivare, fackförbund och enskilda anställda med frågor som rör tvister, avtal och så vidare. I Stockholm finns många advokatbyråer som helt eller delvis ägnar sig åt arbetsrättsjuridik och det närbesläktade fältet affärsjuridik.

Förhandlingar och avtal

När ett företag ska förhandla fram anställningsavtal, samarbetsavtal och liknande kan en arbetsrättsjurist vara behjälplig genom sin kunskap och erfarenhet kring arbetsrättsliga frågor. Vid upprättande av kollektivavtal har både arbetsgivarorganisationer och fackförbund nytta av att ta hjälp med förhandlingen från erfarna arbetsrättsjurister.

När det kommer till konflikter kring anställningar, löner, fakturor som inte betalas och så vidare, är det också bra för ett företag att låta en arbetsrättsjurist titta på sitt ärende. Ofta saknar man såklart som företagsledare detaljerad kunskap kring alla juridiska aspekter av en fråga, och då behöver man en arbetsrättsjurist.

Vissa branscher mer utsatta än andra

I vissa branscher är det vanligare att arbetstagare behandlas illa och ibland till och med olagligt. Svartarbete, provanställningar som pågår långt längre än vad lagen tillåter, brott mot lagen om anställningsskydd, trakasserier och hot och mycket annat är vanligare i vissa branscher än andra. Framför allt gäller det vissa servicebranscher där det råder stor konkurrens om relativt enkla jobb, som flyttbranschen och krog- och restaurangnäringen.

Som arbetstagare inom dessa branscher kan det vara svårt att hävda sina rättigheter mot en chef som verkar strunta i lagar och regler. Då kan man vända sig till en arbetsrättsjurist, för att få hjälp att göra sin röst hörd, och kanske till och med kunna organisera sina medarbetare och få igenom ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal är en förutsättning för att få igenom till exempel minimilöner, semestervillkor och liknande på en arbetsplats.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Både företag och arbetstagarorganisationer har alltså allt att vinna på att ta kontakt med en bra arbetsrättsjurist när de står inför en tvist. Av Stockholms nära tusen advokatbyråer erbjuder många hjälp med arbetsrättsfrågor som kollektivavtal, löneförhandlingar och dylikt. Ett måste om du vill kunna nå ett bra resultat i förhandlingar med arbetsgivare eller anställda.

För ytterligare information, besök https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

← Äldre inlägg

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.