Blogg

Sida 2

RSS

Blev inte familjelivet som du tänkte dig?

8 Dec 2020

I en vårdnadsförhandling beslutas det vem av föräldrarna som får vårdnaden av barnen. Gemensam vårdnad är ofta att föredra, men när det inte är möjligt kan det bli aktuellt med ensam vårdnad.

Livet kan vara ohyggligt grymt på många sätt och vis. Ofta är det orättvist på de mest ironiska sätt som finns. När du träffade din partner och ni bestämde er för att skaffa barn och familj hade ni säkert en vision ni såg framför er. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland kommer livet emellan och det är inte möjligt att leva tillsammans. När man som föräldrar på västkusten separerar eller skiljer sig uppstår en juridisk fråga om vårdnad i Göteborg för era barn i fråga. Ofta, tillsammans med juridiska ombud, förhandlas det om hos vem barnen ska bo och vilket inflytande föräldrarna ska få ha i sina barns liv. Det absolut vanligaste är att man beslutar om delad vårdnad, även kallad gemensam vårdnad. Då har föräldrarna lika mycket att säga till om i barnens liv och man har en plan för att barnen bor hos båda föräldrarna.

Om föräldern inte bedöms lämplig

Ibland bedöms en förälder inte vara lämplig att ha vårdnaden om sitt barn. Det kanske finns missbruk eller våld med i bilden. Då kan tingsrätten besluta om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Då är det den föräldern som barnen bor hos på heltid och den föräldern som får information och tar besluten om barnens angelägenheter.

Få hjälp av en brottmålsadvokat

29 Sep 2020

Har du blivit anklagad för ett brott? Eller kanske har du blivit utsatt för ett? I det läget kan man känna sig ensam och vilse. Det är då du bör kontakta en brottmålsadvokat för hjälp.

Att ta vidare ett ärende ensam är inte lätt. Det bästa du kan göra är att hitta en bra brottmålsadvokat i Malmö med stor erfarenhet som du kan lita på. De finns där för dig för att hjälpa dig med ditt ärende och hjälpa dig att föra din talan. De kommer även vara din support. Där finns ett stort upplag av olika advokater, och där finns säkert en som passar även dig.

Hantera inte problemet själv

Att handskas med juridik ensam är inte lätt. Skulle du bli anklagad eller utsatt för ett brott är det därför viktigt att du kontaktar en bra advokat. Att hitta en bra advokat som du litar på och känner dig trygg med är av största vikt. Du väljer själv vilken advokat du vill använda dig av och bör då ta en du känner kan fokusera på dig och ditt ärende så du får den hjälp och det stöd som du behöver på vägen och under eventuell rättegång. Därav kan det vara bra att inte ta en advokat med för många klienter. Du kan både som anklagad och utsatt byta advokat när du själv önskar.

Hur hittar du rätt advokat?

Idag finns det en stor möjlighet till att verkligen hitta en som man känner sig trygg med. Du hittar enkelt rätt advokat genom att söka, kolla deras hemsidor, ringa och få ett intryck av dem. En bra advokat kommer göra allt för att hjälpa dig, lyssna på dig och föra din talan. När du letar efter advokat råder vi också att kolla deras tidigare fall. Boka gärna även in en tid och träffa advokaten, det är som sagt väldigt viktigt att allt känns rätt då denne ska föra din talan och hjälpa dig. Känner du någon gång att det inte är rätt kan du alltid byta advokat.

Tänk också på att det är skillnad mellan advokater och jurister. Jurist är inte någon skyddad titel. Vem som helst kan egentligen kalla sig för jurist, trots att de saknar utbildning och erfarenhet. Advokat är däremot en skyddad titel enligt lag. Kraven är dessutom väldigt höga. De måste ha en juristexamen på minst 5 år, de ska även ha praktiserat en viss tid, göra en muntlig examen och vara med i advokatsamfundet.

Ger hemförsäkringen rättsskydd?

14 Sep 2020

Ger hemförsäkringen rättsskydd? Vi kan alla riskera att hamna i en tvist med en annan person och i och med detta också vara i behov av ett juridiskt stöd. Det kostar pengar att ha en advokat- eller en jurist vid din sida och då tvister sällan blir lösta på ett snabbt sätt så kan det dessutom handla om en längre tid och således om ganska höga kostnader. Vem betalar?

För de allra flesta så finns lösningen i hemförsäkringen. I den så finns det inkluderat ett rättsskydd som täcker en stor del av kostnaderna som kan uppkomma i samband med en tvist. Hur mycket som rättsskyddet täcker är varierande och beror på vilken typ av hemförsäkring man tecknat och här brukar de flesta försäkringsbolag använda sig av tak för hur höga kostnader som täcks.

Det är alltid bra att se över detta i samband med att man tecknar sin hemförsäkring. Rättsskyddet är en punkt som är viktig. Som sagt: man kan hamna i ett tvistemål då man minst anar det.

Det är även viktigt att se vilka typer av tvister som inkluderas och som rättsskyddet gäller för. En tumregel är att tvisten ska vara av det slag att den kan prövas i Tingsrätten eller i någon annan rättslig instans. Vi ska även säga att rättsskyddet sällan gäller för tvister mellan tidigare äkta makar eller samboende. Det kan dock vara giltigt och användbart om tvisten i fråga rör barnen och där två äkta makar hamnar i en vårdnadstvist.

Teckna en hemförsäkring och påbörja ett tvistemål?

Vissa tvister kan man kanske ana att de kommer att inträffa. Om det exempelvis finns en risk att en närstående börjar bli gammal och snart kommer att avlida så kan en arvstvist ligga i horisonten. Man kanske inte kommer överens med den övriga familjen och saknar kommunikation - men där man har rätt till en del av arvet och är i behov av en juridisk kunnig person för att få detta.

Det vi ponerar här är att man vet att den arvstvist kan inträffa och att man, i och med detta, väljer att teckna en hemförsäkring enbart i syfte att få ta del av rättsskyddet och därmed också ha en bättre chans att vinna ett framtida mål.

Är detta möjligt? Nej, det fungerar inte riktigt så. För att kunna använda sitt rättsskydd så krävs det att man haft en giltigt hemförsäkring i två års tid och där det handlar om en obruten sådan tid. Du kan således inte spekulera i en framtida tvist och lösa en mer lukrativ hemförsäkring - är taket för rättsskyddet är högre - enbart för att ge dig en bättre möjlighet att vinna ett tvistemål.

Två år är den gräns som de flesta försäkringsbolag satt upp, men däremot så behöver du inte ha använt samma försäkringsbolag genom hela tiden. Du ska ha haft en hemförsäkring i två års tid utan uppehåll - men det kan har varit två olika försäkringsbolag som du använt sig av.

Finns det andra alternativ?

Om man då saknar en hemförsäkring och således inte har något rättsskydd att använda för att betala arvodet som en jurist eller en advokat begär - innebär det att man måste betala allt ur egen ficka? Inte nödvändigtvis.

Det finns en möjlighet att ansöka om rättshjälp och där staten täcker kostnaderna. Detta är emellertid en lösning där den egna ekonomin är det som avgör kring huruvida en ansökan godkänns eller avslås. För att beviljas rättshjälp så får man inte ha en ekonomiskt underlag som överstiger 260.000 kronor per år. Detta underlag baseras och räknas ut genom en formel där man ser över inkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. Detta gör att de flesta ansökningar de facto avslås.

Den bästa lösningen och den säkraste vägen till ekonomiskt stöd i samband med en tvist är att alltid se till att ha en giltig hemförsäkring där man noggrant läst igenom hur rättsskyddet ser ut.

Vad är en vårdnadstvist?

5 Sep 2020

Idag är det vanligt att föräldrar skiljer sig. Det är en jobbig tid både känslomässigt och praktiskt när det sker. För att skapa den bästa möjliga situationen för barnen behövs samarbete.

Vuxna människor förväntas att kunna ta stora beslut rörande sina egna liv. Så är också oftast fallet! Inte sällan innebär de beslut man som vuxen behöver ta, även konsekvenser för andra människor. Ibland är detta till nytta för alla, andra gånger inte. Alla får ta ansvar för sina egna liv. Situationen är inte riktigt densamma när det finns barn inblandade. Som vuxen och som förälder behöver man fatta beslut även rörande de egna barnen. Detta sker naturligtvis dagligen när det gäller många frågor. Dock är en separation en större händelse i barnets liv och något de inte själva har inflytande över. Följaktligen måste speciella ansträngningar till för att åstadkomma bästa möjliga situation för dem.

Läs mer om vårdnadstvist i Helsingborg.

Samarbete och brist på detsamma

Utgångspunkten i alla situationer ska vara den att barn har rätt till båda sina föräldrar. Detta är det som man arbetar och strävar efter. Hur man sedan delar upp boende och umgänge får man fundera ut och förhandla fram. Det är inte föräldrar som har rätt till barnen utan tvärtom, barnen har rätt till sina föräldrar. Tyvärr misslyckas åtskilliga föräldrar ganska totalt när det gäller att samarbeta runt de gemensamma barnen. Ofta handlar det om svårigheter att kommunicera med den andra föräldern. Skulle det visa sig att samarbetet till slut havererar helt kan en förälder lämna in en stämningsansökan. En situation där samarbetet runt gemensamma barn inte alls fungerar kan exempelvis handla om att en förälder har ett aktivt missbruk. Det kan också vara så att det förekommer psykiskt och/eller fysiskt våld.

Hur fungerar processen?

En process börjar med ett interimsbeslut. Där bestäms hur vårdnad och umgänge ska se ut fram tills dess att ett slutgiltigt beslut har tagits. Därefter kommer en vårdnadsutredning att påbörjas. Hemförhållanden granskas och man försöker avgöra om det finns skäl till att en förälder ska få enskild vårdnad. I de fall där man med hjälp av utredning kommer fram till att enskild vårdnad är det rätta betyder detta inte nödvändigtvis att umgängesrätt nekas. Om du är i en svår situation och behöver inleda en process är det oerhört viktigt att du har ett juridiskt ombud med rätt erfarenhet av vårdnadstvister. För en privatperson utan tidigare kännedom om processen är det oerhört jobbigt utan rätt stöd. Ta hjälp!

En fastighetsjurist har ett brett arbetsområde

1 Jul 2020

En fastighetsjurist utför en rad olika juridiska uppdrag. Många förknippar fastighetsjuridiken med stora bolag, krångliga fastighetsöverlåtelser och omfattande kommersiella byggentreprenader. men en fastighetsjurist gör betydligt mer än så.

Fastighetsjuridik kan lika ofta handla om olika frågor som både privatpersoner och bostadsrättsföreningar kan komma i kontakt med till vardags. Det kan handla om frågor i både mindre och större skala. En fastighetsjurist bör behärska alla sidor av området, det kan handla om en mängd olika frågeställningar och det kan även variera om det kommer att behövas en domstolsprövning eller inte.

Viktigt med juridisk kompetens i fastighetsfrågor

En fastighetsjurist kan hjälpa till med alla de olika detaljer och frågeställningar som kan dyka upp i samband med bostads- och fastighetsaffärer. Allt från föreningsjuridik till hyresrättsliga frågor - och allt däremellan kan dyka upp. Konsumententreprenader, försäkringsfrågor, frågor som gäller undersökningsplikt vid överlåtelse, skattefrågor – handlar det om bostadsaffärer.Området kan även ibland benämnas bostadsjuridik om det är den typen av frågor som det handlar om i första hand.

Företräder ofta bostadsrättsföreningar

Många fastighetsjurister företräder på daglig basis bostadsrättsföreningar med rådgivning över ett brett område: upphandling om stambyten, byggen av balkongen eller vindar. Hur man skriver avtal och hjälp vid tvister för medlemmar och hyresgäster är andra frågor där det ofta krävs fastighetsjuridisk kompetens. En fastighetsjurist kan dessutom vara till mycket god hjälp inför och vid föreningsstämmor, där det är viktigt att alla skrivningar och dokument håller på ett juridiskt plan.

Hjälper till med tydliga formuleringar i stadgar

Ett vanligt juridiskt problem som kan uppstå mellan medlem och styrelse i en BRF är hur stadgarna är formulerade. Ansvarsfrågor är inte alltid enkla att uttolka och de uppfattas ofta helt olika av medlemmen och styrelsen. I ett sådant läge kan en fastighetsjurist bistå i den aktuella tvisten och dessutom förebygga framtida problem genom att skapa tydlighet i stadgarna och i kommunikationen mellan parterna. En erfaren jurist inom fastighetsfrågor kan bistå med hjälp av skapa med tydliga och lättförståeliga stadgar som kommer att gynna alla parter på lång sikt.

Viktigt med en oberoende expert

Det kan också vara mycket viktigt att anlita en fastighetsjurist som är oberoende i förhållande till de stora medlemsföreningarna, exempelvis HSB. Många efterfrågar en jurist som är oberoende till föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Anlitar man en sådan fastighetsjurist så är chansen stor chans att det juridiska arbetet kommer att utföras på ett opartiskt och proffsigt sätt som är fördelaktigt för alla. Har man tänkt att göra det så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/

Vad gäller i förhållandet arbetsgivare och anställd?

28 Jun 2020

Det som styr vad som ska gälla mellan arbetsgivare och anställda kallas arbetsrätten. Den styr de flesta frågor kring anställningar och är en viktig kunskap för chefer och HR-personal.

Arbetsrätten inkluderar frågor som till exempel kollektivavtal, LAS, lagen om anställningsskydd, anställningsformer och vilka regler som gäller vid uppsägning. Utbildning i arbetsrätt är viktig kunskap för alla som arbetar med personalfrågor och är en fördjupning i ämnet. Är du själv i ledande ställning eller har personer som jobbar med personalfrågor på arbetsplatsen, är en kurs i arbetsrätt ett bra komplement för att bedriva en god personalpolitik på jobbet. Om personalen blir bemött med respekt för de lagar och regler som finns, kommer de uppfatta arbetsplatsen som seriös och känna respekt och tillit. Personalens tillit är en viktigt resurs.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen i arbetsrätt har fokus dels på hur arbetsrätten ser ut i Sverige, men också i våra nordiska grannländer. Jobbar du i ett företag med verksamhet i Skandinavien, och är chef eller har HR-ansvar, är detta viktig kunskap. Det finns stora skillnader mellan länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge när det kommer till arbetsrätt, även om länderna kan likna varandra en hel del i övrigt. Kursen i arbetsrätt fokuserar på skillnader och likheter genom praktisk vägledning. Det är inom områden som till exempel regler för rekrytering, hur övertalighet ska hanteras, semesterfrågor och när arbetsgivare och facket ska samråda. Hur hanteras svåra fall? Fall där den anställde inte utför sina arbetsuppgifter? Frågor kring GDPR gås igenom, samt dataskyddsförordningen.

Ett företag med olika regler för personal ställer höga krav på ledningen

Ett globalt företag, eller åtminstone ett företag som opererar inom Skandinavien, ställer större krav på ledningen och HR-personal, beroende på skillnaderna i de olika ländernas arbetsrätt. En utbildning i arbetsrätt med fokus på de nordiska grannländerna genomförs i samarbete med en världsomspännande advokatbyrå med stora erfarenheter på området. Med en god insyn i vad som gäller i de olika länderna kan ledning och personalchefer känna sig trygga, i ibland svåra frågor. I synnerhet om det kommer in frågor som rör andra kontor, i andra länder.

Att som anställd känna och se att ledningen känner till och följer respektive lands arbetsrätt är också en trygghet. Om en anställd tjänstgör en tid på ett annat kontor, i ett grannland, kan skillnaderna i arbetsrätt bli tydliga både för den anställde och för ledningen. En gedigen kunskap i ämnet blir omistlig.

Juridiska problem? Få hjälp av en advokat i Uppsala

28 May 2020

Alla situationer kan inte förutses. När du hamnat där du inte vill hamna kan du få hjälp av en advokat i Uppsala. Du kan också få hjälp att inte hamna fel från början. Prata med en advokat!

Alla kan vi hamna i en helt oväntad situation. Det gör vi naturligtvis mer eller mindre varje dag, men det finns situationer och situationer. När ett problem av juridisk art uppstår är det oftast så att det inte fungerar att lösa på egen hand. Det kan gälla allt från brott till affärsuppgörelser eller situationer där det handlar om familjerätt, såsom vid skilsmässor. Problemen kan vara medelstora eller mycket stora, men denna typ av problem tar troligen upp en stor del av din tid och tankevärld. Utan juridisk hjälp kan man känna sig ganska vilsen och ensam, särskilt om man inte har tidigare erfarenheter inom området. Då har du stor nytta av en advokat.

advokat berättar och förklarar

Vikten av rätt utbildning och erfarenhet

När du är i en situation då du behöver stöd och hjälp är det oerhört viktigt att den hjälp du får är en kvalificerad sådan. Det är värt att komma ihåg att “jurist” inte är någon skyddad titel. Det är däremot titeln advokat. Behöver och önskar du formell och gedigen juridisk hjälp är det en advokat du ska vända dig till, inget annat. Juridiken är också ett komplext område med många olika infallsvinklar. Därför är det också i hög grad intressant för dig att välja en advokat i Uppsala som har arbetat med rätt typ av fall. Söker du exempelvis stöd och hjälp inom området familjerätt så är det viktigt att den advokat du anlitar har kompetens inom just det området. Erfarenhet är ovärderligt och ger din advokat kunskap om vad som anses vara praxis, förutom det man kan läsa sig till i lagboken.

Avtal ger ofta ett enklare liv och färre konflikter

Både inom yrkeslivet och privatlivet kan det vara klokt att ta hjälp av en advokat för att undvika senare missförstånd. Att ha skrivna dokument där egendom fördelas och regler bestäms är något du bäst ordnar hos en advokat. Det är till god gagn för alla parter om det finns en tydlighet i både de professionella relationerna och de privata. Egendom kan skyddas på ett enkelt sätt. Oavsett om du behöver hjälp i brottmål, familjerätt, förvaltningsrätt eller utlänningsrätt får du rätt stöd och hjälp av en advokat, så ta kontakt redan idag. Vi rekommenderar denna sajten: https://www.advokatuppsala.biz/

Tvist mot ett försäkringsbolag?

8 May 2020

Kan man vinna en tvist mot ett försäkringsbolag? Det som skiljer försäkringsrätt mot andra områden inom juridiken är att många tvister avgörs i domstol. Driver du som privatperson en process gällande ersättning från ditt försäkringsbolag så kan du således inte räkna med att nå en förlikning - du bör ställa in dig på att resan blir längre än så. Det gör att du också bör anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Försäkringsbolag är vinstdrivande företag som inte vill betala ut pengar i onödan. Det är den infallsvinkeln man måste ha som privatperson och detta även i ett rent preventivt syfte. Med det senare menar vi att många agerar för blåögt i samband med att man skriver under sitt avtal och löser en försäkring.

Man tror sig ha en heltäckande försäkring, men i själva verket så är det en försäkring med stora hål, luckor och brister. Dessa blir tydliga då man ställer krav på ersättning och där avtalet man signerat granskas under lupp. Låt oss vara diplomatiska och säga att det sällan är till fördel för privatpersoner. Avtalen utformas ur försäkringsbolagens synvinkel och det innebär att det ofta finns finstilta detaljer, språkliga krumelurer och ord som få utanför juridiken förstår. Man skriver under i god tro - och det är också det stora felet man gör.

Rent moraliskt så kan du ha rätt till ersättning, men rent juridisk så har du det inte. Det är en svår sak att smälta. Ett råd är därför att låta en sakkunnig - gärna en jurist inom försäkringsrätt - läsa igenom försäkringsavtalet innan du signerar det. Var inte så godtrogen!

Rätt jurist inom försäkringsrätt ökar chanserna

Det man emellertid måste göra skillnad på är de fall som inte är lika solklara. Det finns många exempel på där privatpersoner de facto vunnit en tvist mot ett försäkringsbolag. Det handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar av samma fråga - ärenden blir ofta komplexa och svåra att lösa som en följd av detta: alla fall är unika och även om man kan dra paralleller till liknande fall och ärenden så måste man också se att det nästan alltid finns utrymme för tolkningar.

Det innebär att du definitivt kan ha en chans att se att du får ersättning och sedermera också en upprättelse. En sak är åtminstone klar: ditt försäkringsbolag - oavsett vilket - kommer inte att ge ut några allmosor och du kommer inte att få någonting gratis. Du måste ha hjälp och du måste anlita en jurist som kan föra din talan. Försäkringsrätt är det område som din jurist bör ha som specialitet.

Kostnaden kan täckas av din hemförsäkring

En liten paradox kan uppkomma i samband med försäkringsrätt och tvister inom detta. Om du anlitar en jurist så kan nämligen kostnaden för denne komma att finansieras av försäkringsbolaget - via din hemförsäkring och genom det rättsskydd som inkluderas i denna. Hur mycket och inom vilket tak - och om det gäller för just den tvisten - bör du kolla upp innan du går vidare. Men, det finns definitivt en möjlighet.

I övrigt då? Ja, du bör vara beredd på att det kommer att ta tid att lösa en tvist. Förvänta dig ingen förlikning och försök att vara rimlig gällande dina krav. Du ska inte försöka göra någon vinst - du ska ha den ersättning du anser dig ha rätt till, enligt den tolkning du gjort. Ta även hjälp av din jurist med att hitta liknande ärenden och bygg upp en strategi utifrån hur domarna i dessa fall sett ut.

Samla även på dig så mycket bevis du kan. Alla samtal, alla mail och alla kvitton kan ha betydelse. Den jurist inom försäkringsrätt du anlitat kommer att vara den som leder vägen framåt: rätta dig efter de råd som denne ger - han sitter på kunskapen. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.försäkringsrätt.com

När ska målsägandebiträde anlitas?

15 Apr 2020

När livet ibland tar oväntade vändningar är det ofta svårt att veta vilket nästa steg ska bli. Handlar det om att du blivit utsatt för ett brott behöver du någon kunnig person vid din sida.

Det är inte alla av oss som kommer att bli utsatta för ett brott under vår livstid. Det finns å andra sidan heller inga garantier som säger att det inte kommer att hända. Livet fungerar helt enkelt inte så. Det går inte att leva ett fullödigt liv inlindad i bomull eller ständigt ängslig. Vad som är en vettig strategi är att ta reda på lite om vad som gäller om en sådan situation skulle inträffa. Troligen har många av oss hört ordet målsägandebiträde men sedan inte vidare reflekterat över vad detta står för. Att det hela rör sig inom området juridik förstår vi. Men vad gör en sådan person?

Ett målsägandebiträdes arbetsområde

Hjälp av ett målsägandebiträde kan du alltså få om du blivit utsatt för ett brott. När brottet rubriceras som ett våldsbrott eller ett sexualbrott har du som brottsoffer rätt till ett sådant. Den som arbetar med dylika uppgifter är antingen advokat eller biträdande jurist i en advokatfirma.

Som beteckningen antyder är uppgifter att hjälpa och ge råd till den som utsatts för ett brott. För att man ska ha rätt till denna hjälp krävs det att brottet ska ha fängelse med i straffskalan. Hjälpen ges vanligen inom ett flertal områden och syftar alltid till att tillvarata målsägandens intresse. Det kan exempelvis handla om stöd vid polisförhör. Därefter hjälper personen till genom hela förfarandet, genom rättegång och dom. Ofta handlar det också om skadeståndstalan som är en viktig bit i rättvisan för ett brottsoffer.

Om man inte själv utsatts för brott men man är nära anhörig till någon som bragts om livet kan man också få hjälp med ett målsägandebiträde.

Kan jag själv välja vem som ska representera mig?

Om inte mycket speciella omständigheter råder är det målsäganden själv som bestämmer vem som ska biträda hen. Är det så att man själv inte önskar någon speciell person får man hjälp av ett målsägandebiträde som utses av domstolen. Oberoende av om du själv valt ett ombud eller fått ett ombud utsett åt dig är hjälpen kostnadsfri för brottsoffret. Det är staten som ersätter kostnaderna. Om förövaren fälls kan denne däremot tvingas betala den kostnaden. Du har rätt till en bra jurist.

Advokat Salmi & Partners i Stockholm och Göteborg kan anlitas som målsägandebiträde.

Dags att ansöka om ensam vårdnad

15 Mar 2020

Att ansöka om ensam vårdnad kan kännas skrämmande, men tyvärr är det ibland det bästa man kan göra för sitt barn. Här reder vi därför ut hur en ansökan går till och vilken hjälp du kan få på vägen.

Idag är det vanligast att föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att bägge föräldrar är delaktiga i beslut som rör barnet, till exempel vad gäller boende, skola, sjuk- och hälsovård. Ensam vårdnad innebär å andra sidan att endast en av föräldrarna har rätt att fatta dessa beslut. Gemensam vårdnad anses ofta vara det ultimata, men det är tyvärr inte alltid möjligt eller ens lämpligt. Ett exempel på en situation då du kan behöva ansöka om ensam vårdnad är om du lever i ett våldsamt förhållande. Det kan röra sig om att din partner utsätter dig och/eller dina barn för övergrepp eller på något annat sätt utsätter er för fara.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om du har beslutat dig för att ansöka om ensam vårdnad finns det olika sätt att gå tillväga. Enklast är det om ni är överens och den andra föräldern frivilligt går med på det. Då vänder ni er till socialtjänstens familjerättsenhet för att kunna skriva ett avtal. Om ni däremot inte kommer överens finns två vägar att gå. Den första är att vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med att komma överens om beslutet. Fungerar inte det måste man lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där man kräver ensam vårdnad. Detta startar en så kallad vårdnadstvist. För att kunna kalla till en första förhandling ber tingsrätten socialtjänsten om ett yttrande i fallet och en fördjupad utredning kan startas. Tingsrätten kommer med det slutgiltiga beslutet.

Få stöd och hjälp i processen

Att ansöka om ensam vårdnad kan vara en väldigt påfrestande och jobbig process där det kan uppstå många frågor och funderingar. Genom att skaffa ett juridiskt ombud som kan det här med familjerätt kan du få stöd och råd. Då har du dessutom någon som bistår med erfarenhet, kunskap och empati i rätten. En advokatbyrå kan dessutom medverka i samtal med partnern och även fungera som medlare för kommunikationen mellan er om det skulle behövas. En advokat kan hjälpa dig med allt från överklaganden till att sammanställa bevis inför rättsfallet. Viktigast av allt är att barnets bästa står i centrum för alla beslut som fattas i en vårdnadstvist. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://sörmdal.se/

Välj rätt advokat i Göteborg

18 Feb 2020

Vid misstanke om ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minimum sex månader så har man rätt till en offentlig försvarare. Skulle du exempelvis bo i Göteborg och misstänkas för ett narkotikabrott som potentiellt skulle kunna ge dig ett fängelsestraff motsvarande exempelvis ett år så har du rätt att få en advokat som företräder dig.

Det är också något som du själv inte behöver betala för - en offentlig försvarare bekostas genom statliga medel, men med förbehållet att om du skulle förlora målet så kan du också bli återbetalningsskyldig.

Vilken advokat blir då utsedd att företräda dig och agera offentlig försvarare i Tingsrätten i Göteborg? Den frågan har inte ett givet svar. Först och främst så kan rätten utse en advokat till dig; en advokat hemmahörande i Göteborg och som du kan välja som din försvarare. Ordet välja är viktigt i sammanhanget. För, tvärtemot vad många tror så äger man som misstänkt rätten att välja sin advokat. Skulle du ha egna önskemål så står det dig fritt att välja en annan advokat. Denne behöver heller inte ha Göteborg som hemstad - vet du om en annan advokat i exempelvis Stockholm så kan du välja denne. Skulle han/hon svara ja så finns det egentligen inga hinder för att rätten inte skulle bevilja dina önskemål.

Som en parentes - och som svar på en vanlig fråga - så kan vi säga att det är därför exempelvis Leif Silbersky kan synas i högprofilerade fall där den misstänkte saknar ekonomiska medel. Många undrar hur en misstänkt kan ha råd med denne stjärnadvokat - svaret ligger i att kostnaden, rent initialt, täcks av staten och där den misstänkte, vid en fällande dom, betalar staten pengar; inte Leif Silbersky. Dennes arvode är redan betalt.

Att själv få välja advokat i samband med misstanke om ett brott är en viktig del av hela vårt rättssamhälle. Vi har rätt att få bästa möjliga försvar och vi är alla lika inför lagen. Hur skulle det se ut om pengarna avgjorde vilket försvar man kan anlita? Det handlar om rättvisa och det är ett tecken på att Moder Justitia verkligen har ögonbindeln på sig.

Kan jag byta advokat under resans gång?

Vid val av advokat så rekommenderas att man ser till både kompetens och till personkemi. Den advokat du väljer kommer att vara din trygga punkt i en tid av storm. I vissa fall - vid misstanke om allvarligare brott - så kommer advokaten att vara din enda kontakt med omvärlden och ett ombud till vänner och familj. Därför är kemin mellan er viktig och du ska känna ett absolut förtroende för att ditt försvar ligger i trygga händer.

Man kan även byta advokat. Skulle du känna att din offentlige försvarare inte sköter sitt jobb eller lägger upp en strategi för ditt försvar som du inte står bakom så kan du välja att söka en ny advokat. Det sker via en skriftlig ansökan till rätten och det är relativt vanligt. Det är emellertid inte säkert att din ansökan beviljas: Rätten ställer de skäl du angivit mot de kostnader som ett byte av advokat skulle medföra. I många fall avslås en sådan begäran och därför är det än viktigare att välja rätt advokat redan från start.

 

Välj egen asyladvokat i Stockholm

5 Jan 2020

Som asylsökande har du rätt att själv välja asyladvokat. I Stockholm finns många asyladvokater, så hur vet man om man valt rätt? Kanske upplever du att den advokat eller jurist du valt inte gör allt han eller hon kan för att hjälpa dig i ditt ärende. Och tyvärr är det så att en del jurister och advokater faktiskt tar på sig för många uppdrag och har svårt att orka eller hinna med att ge sina klienter bästa tänkbara hjälp. Då är det viktigt att tänka på att du alltid har rätt att byta juridiskt ombud. I slutändan är det ju din framtid i Sverige som står på spel. Vill du ha kompetent hjälp med ditt ärende ska du alltid vända dig till en riktig asyladvokat i Stockholm med den relevanta kunskapen och kompetensen.

Advokat går igenom handlingar

Rätten att välja ombud

Varje person som kommer som flykting till Sverige har rätt att få en representant som hjälper till juridiskt med allt från asylansökan till eventuellt överklagande. Migrationsverket betalar detta ombuds kostnader, som kan variera kraftigt. De betalar dock bara ut ett schablonbidrag, vilket gör att vissa duktiga advokater, som är vana att tjäna mycket på sina uppdrag, inte anser att de får betalt för den tid de lägger ned.

Låga krav skapar osäkerhet

Samtidigt finns väldigt låga krav från Migrationsverket på vilka som får representera juridiskt i ett asylärende. Exempelvis är varken F-skattsedel eller juristexamen ett krav, vilket så klart krattar manegen för mindre seriösa aktörer som erbjuder juridisk hjälp i asylfrågor. Väljer man första bästa person som kallar sig jurist och säger sig arbeta med asylärenden är det således lätt att bli lurad, och i värsta fall begår representanten något allvarligt fel under processen, på grund av inkompetens, stress eller något annat. Det har hänt att ansökan om överklagan lämnats in för sent, varpå den asylsökande blir utvisad utan att ens fått sitt ärende prövat i domstol.

Välj en riktig asyladvokat

Du har som asylsökande rätt att byta ombud om du känner att du inte är nöjd. Men det allra bästa är förstås att välja ett pålitligt ombud redan från början. Det du då bör tänka på är att i första hand vända dig till en lite större firma som har advokater som specialiserat sig inom asylrätt.

Att ha en kompetent, aktiv och påläst person som hjälper dig med asylfrågorna kan göra skillnaden för om din ansökan om asyl beviljas eller ej. Se därför till att ta reda så mycket som möjligt om den person du anlitar som ombud. Kontrollera att personen verkligen är advokat, och att han eller hon har jobbat med asylfrågor förut. Fråga också hur många andra uppdrag advokaten har just nu. Det är tyvärr vanligt att vissa advokater tar på sig alldeles för många uppdrag för att kunna hantera dem alla på ett korrekt sätt, något som skapar en stor rättsosäkerhet för de klienter som drabbas. Lägger du bara ned lite tid kommer du att hitta en asyladvokat som verkligen gör allt som står i hans eller hennes makt för att hjälpa dig och din familj.

Har du råkat ut för ett fuskjobb i samband med en köksrenovering?

17 Oct 2019

Rot-avdraget har öppnat både möjligheter och plånböcker. Att man som privatperson kan anlita professionell hjälp för renoveringar, tillbyggnader eller nybyggnationer och dra av 30% - tidigare 50% - av den totala arbetskostnaden är naturligtvis väldigt tilltalande. Dessutom har det skapat fler jobb och skapat fler företag.

Tyvärr finns en baksida av medaljen också. Detta i form av undermåliga jobb och i vissa fall rena fuskjobb. Man kan även höra skräckhistorier där exempelvis en familj i Stockholm betalat dyrt för en omfattande köksrenovering och där företaget man anlitat - halvvägs in i projektet - slutar att dyka upp.

Antalet konflikter har ökat och tyvärr så är det inte helt lätt att vinna en tvist mot ett byggföretag. Vare sig civilt eller genom att kontakta exempelvis ARN eller någon branschorganisation. Det man får vara beredd på är att ord ofta står mot ord och att det brukar ta lång tid innan man rett ut alla delar. Rätt juridiskt hjälp underlättar och hjälper definitivt; men det är långt ifrån någon garanti på att man vinner ett sådant tvistemål i rätten.

Som kund kan man hamna i en situation där man känner sig hjälplös och där man väljer att gå vidare med en annan firma som slutför den köksrenovering man påbörjat. Detta till ett väldigt mycket högre pris än vad man skulle behövt betala. Vet man med sig att man gjort rätt så bör man lita på våra rättsliga instanser, anlita en jurist och ta saken vidare. Råkar man ut för ett fuskjobb så ska man inte drabbas ekonomiskt, det räcker med all annan skada som man drabbas av.

Hitta rätt företag i Stockholm direkt

Det går att undvika fuskjobb och på det stora hela så handlar det om att välja rätt företag. Ska du göra en köksrenovering i Stockholm som kräver professionell hjälp så måste du vara beredd på att undersöka vilka aktörer som finns.

Ta in offerter, undersök referenser och försök att skapa sig en bra bild av vilket företag du har att göra med även i övrigt. Då du skriver avtalet så bör du se till att detta är utformat på ett sätt som är begripligt för dig. Du ska inte signera ett avtal som har 30 sidor och som är skriven på någon typ av obegriplig juristsvenska. Det ska gå att förstå - och således kunna peka på om något blir fel.

Gällande betalningen så bör denna ske i efterhand och då din köksrenovering är besiktigad. Man kan dock - i och med att en köksrenovering är ett så pass omfattande projekt - komma överens om att delbetala och ge en viss summa för varje moment som blivit klart. Betala dock aldrig hela summan innan jobbet är påbörjat. De flesta företag är ärliga och kompetenta. Tyvärr för dessa så måste man idag behandla alla företag på samma, något nitiska sätt, och detta som en följd av några enstaka ruttna ägg i korgen.

Får man fängelse för narkotikabrott?

20 Jul 2019

Lagen är ganska tydlig när det kommer till narkotikabrott. Det är olagligt att ha med att göra med narkotika. Det är förbjudet att tillverka narkotika, att köpa narkotika för att sälja vidare, att bearbeta narkotika på något sätt, förvara narkotika åt någon annan. vidare är det förbjudet att bjuda ut narkotika för försäljning, förmedla kontakter mellan köpare och säljare och att på något sätt främja narkotikahandel. Skulle man bli skyldig till något av detta kan man få fängelse i högst 3 år. Det som inte är olagligt är att missbruka narkotika, vilket är lite märkligt eftersom ett bruk, eller missbruk av narkotika, ju innebär att man måste äga det för att kunna bruka det. Så har man narkotika i kroppen , är det inte olagligt.

Man skiljer på ringa och grovt narkotikabrott

Det ringa narkotikabrottet brukar handla om att man kanske har en mindre del narkotika i sitt hem, eller bland sina saker (innehav). Då brukar man oftast få böter om man blir skyldig till detta. Grovt narkotikabrott brukar ge fängelser i högst tre år, och för att blir dömd till fängelse för grovt brott innebär det som oftast att man har hanterat stora mängder narkotika, så pass mycket att man inte kan förvänta sig att man ska ha allt det till egen bruk. Allt är väldigt beroende på om man har haft kontakter, om polisen kan bevisa att man har en historia av narkotikaförsäljning och andra omständigheter.

Alla behöver en duktig advokat

Oavsett hur det är eller har varit, behöver alla som blir misstänkta för narkotikabrott alltid en advokat som kommer och underlättar för att kunna bevisa sin oskuld. En advokat visar på brister i polisens misstankar och deras utredning och ser till så att lagen följs och att ingen fuskar med den som blir misstänkt. De är ju mycket viktigt för en rättsstat som Sverige, att allting går rätt till. Även misstänkta och även skyldiga har rättigheter som ska tas till vara och det är alltid en advokats uppgift att se till så att rättigheter respekteras och att den som är misstänkt får all hjälp och moralisk och juridiskt stöd som den behöver. En advokat som är duktig bör ha god erfarenhet och kunskap, just om olika narkotikabrott och vad som brukar föregå en rättegång om narkotikabrott och hur polisen brukar arbeta. Den personen bör vara kompetent och kunna tänka klart och redigt, kunna tänka analytiskt och logiskt och samtidigt vara kreativ och självständig. Här kan du läsa om en sådan: https://www.narkotikabrott.nu.

Så ser rättsskydd ut vid misstanke om brott

20 Jun 2019

Rättssystemet i Sverige är byggt på att en tingsrätt, eller hovrätt ska döma en person efter bevis som inte lämnar något utrymme för tvivel att den som pekas ut av åklagaren är skyldig till brottet. "Utan rimligt tvivel", så lyder lagtexten. Det innebär att en åklagare måste ha riktigt bra bevis på att den som är skyldig har gjort sig skyldig till brottet. 

Därför är advokater viktiga

Tyvärr händer det då och då, att oskyldiga utpekas som skyldiga även när det saknas bevis. Vi har flera exempel på sådana fall; fall som har uppmärksammats av media, då det är journalister som har kunnat leda i bevis att vissa personer är oskyldiga. Här tänker vi på fallet med Joy Rahman, bröderna som bedömdes ha mördat lille Kevin, Kaj Linna, och många fler. Alla de är bevis på att det trots allt händer att oskyldiga blir dömda för ett brott som de inte har begått, och att tingsrätten har dömt dem som skyldiga trots att de inte har utfört brottet. Det är därför försvarsadvokater är viktiga. Hade de som blev dömda för ett brott som de inte har begått, haft riktigt duktiga advokater kanske de aldrig hade blivit utpekade som skyldiga när de bevisligen var oskydliga.

Så kan ett fall gå till

Säg att du är ute och har riktigt roligt en kväll ute på stan. Alkoholen flödar och du är ute med dina kompisar och ni roar er. Plötsligt ser du en av dina kompisar som har hamnat i ett slagsmål, och du vill hjälpa din kompis. Du tar dig fram till slagsmålet och försöker gå emelllan din kompis och den som slår kompisen. Tyvärr är det du som får ett knytnävsslag i magen och i rena rama självbevarelsedriften slår du tillbaka. Tyvärr råkar polisen komma precis när du gör det och ser bara att det är du som slår en person. 

Nu behöver du en duktig advokat

De tar med dig till polisstationen och låser in dig. Du blir misstänkt för misshandel, när det i själva verket är den andra personen som slog din kompis och som slog dig. Du försvarade bara dig själv, och det får man göra. Det är då som du behöver en riktig duktig advokat som kommer till din hjälp. Får du en duktig advokat, kan den personen övertyga polisen om att det bara var ett försvar från din sida som de såg, och att det inte är du som är skyldig till slagsmålet eller för misshandeln.

← Äldre inlägg

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.