Vad innebär det att ha företrädaransvar?

Den som sitter i ett aktiebolags styrelse har flera olika plikter och krav kopplade till att man är en medlem av styrelsen; bland annat plikten att värna om företagets välmående och ekonomi samt en lojalitetsplikt som innebär att du ska värna om företagets affärsverksamhet. Ett annat krav är sekretess som innebär att man inte får yppa företagshemligheter för konkurrenter eller andra utomstående. Utöver dessa har också ägare och styrelse ett så kallat företrädaransvar.

 

Vad är ett företrädaransvar?

En person som sitter i styrelsen i ett företag har ett personligt ansvar för att den juridiska personen betalar sina skatter i tid och därmed inte får skatteskulder. Ansvaret sträcker sig över alla skulder i företaget men när det kommer till just skatteskulder så är kraven på att agera med aktsamhet speciellt hårda. Varje månad så måste styrelseledamoten på något sätt säkerställa att bolaget har betalat alla sina skatter till skatteverket. 

Om företaget har likviditetsproblem?

Ansvaret för skatteskulder är så omfattande att om företaget har problem med sin likviditet så måste styrelsen vidta åtgärder så fort som möjligt. Om företaget inte bara är försenade med skatterna så att de inte betalas på förfallodagen utan dessutom inte har betalningsmedel nog att genomföra betalningarna så måste styrelse agera direkt. Har man inte gjort någonting för att hantera situationen innan skatteskuldens förfallodag så anses styrelsen ha agerat med oaktsamhet. Det innebär att ett personligt betalningsansvar kan komma att träda i kraft. 

Det som styrelsen kan göra är att antingen ansöka om att försätta företaget i konkurs eller söka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Det är de enda två alternativen som i den här situationen är att anse som att agera ansvarsfullt och aktsamt vid försenade skatteinbetalningar och en oförmåga att genomföra betalningarna inom en snar framtid.

Är det vanligt?

Företrädaransvaret för skattepliktighet träder i kraft oftare än de flesta tror. Under 2017 föll inte mindre än 350 domar om personligt ansvar vid försenade skatteinbetalningar. Att vara försenade med skatteinbetalningarna är alltså något som staten ser som mycket allvarligt hos ett företag och något som alla styrelser bör ta på största allvar.

Vad innebär det i praktiken?

Tyvärr så är det skatterättsliga ansvaret så pass strikt att det på många sätt hämmar entreprenörskap. Företag och styrelser kommer att behöva begränsa sitt risktagande för att minimera riskerna för personligt ansvar i ett företag som har stor tillväxtpotential men också agerar i en riskfylld och kapitalintensiv marknad. 

21 Jul 2018

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.