Kritiken mot LVU

Lagar som reglerar omhändertagande blir inte sällan omstridda. Till exempel anser många att de som blir omhändertagna med hänvisning till LOB riskerar att bli orättvist behandlade. Samma typ av kritik finns mot LVU. Många menar att eftersom lagen är så öppen för tolkning, är det möjligt att någon blir omhändertagen av fel skäl. Av samma anledning finns kritik som antyder att de som använder sig av lagen i praktiken kan göra bedömningar som inte alls är bra enligt andra som också tillämpar den.

Samtidigt finns, som i de flesta fall, rätt att överklaga en dom kring LVU. Med hjälp av till exempel en LVU advokat, kan man berätta vad man är missnöjd med och vad man vill ska förändras, och hur det ska förändras. På så vis får man en möjlighet att få sitt ärende prövat ytterligare en gång. Som med alla överklaganden finns det givetvis inga garantier – oavsett hur bra LVU advokat man har. Normalt sett utser domstolen ett offentligt biträde, vars arvode också betalas med skattepengar.

Risk att för stor hänsyn tas till föräldrarna

Kritiken mot LVU kommer från båda håll. Vissa menar att de som tillämpar lagen i praktiken ofta tar för stor hänsyn till föräldrarnas rättigheter. Risken med det är att utredningen om barnets hemmiljö hämmas.

Till exempel finns det fall där socialnämnden inte har utrett oroande tecken i barnets hemmiljö, trots att lagen ger dem utrymme för det. Hade socialnämnden tagit mindre hänsyn till föräldrarna i det här fallet, och uteslutande fokuserat på barnet, hade kanske ovan nämnda besvärande tecken utretts och ändrat domens utgång.

Fel fokus

Liknande kritik har kommit från föräldrar till barn med drogproblem. Dessa kritiker menar att LVU skulle användas än mer i syfte att avgifta barnen samt ta in dem för tvångsvård. Problemet menar de är att socialtjänst inte använder sig av LVU förrän drogproblemen har gått alldeles för långt. Vid det här laget är den ”påtagliga risken” för skador odiskutabel, säger de.

Övrig kritik

Övrig kritik finns, som i och för sig kanske inte enbart kritiserar själva lagen, utan mer omständigheterna omkring den där den tillämpas. Till exempel har kritik framförts att socialtjänsten har stora brister i sitt arbete med familjehemsvård. Bland annat talas det om att barn har placerats hos fosterfamiljer enligt beslut som inte tagits på rättssäker grund. Inte heller ska fosterfamiljen ha utretts ordentligt i många av fallen.

Likaså menar de att socialtjänsten är dålig på uppföljningen av dessa barn. En föreslagen åtgärd är att de måste följa upp barnens prestationer i skolan och deras hälsa mer noggrant.

Få rättshjälp om du är drabbad

De som håller med i kritiken och som har drabbats av något av ovanstående, kan få rättslig hjälp. Som nämnt längre upp i den här texten går det att överklaga domarna och besluten som tas med hjälp av en advokat. Det är bra att känna till att en advokat i dessa fall, eller ett offentligt biträde, utses av domstolen och bekostas av staten.

Behöver du rådgivning i dessa frågor kan du besöka denna sajt http://www.lvuadvokat.se/. Där hittar du advokater som har lång erfarenhet av denna typ av ärenden.

17 May 2017

  • En guide till rättsskydd

    Rättsskydd innebär att du har ett skydd mot för höga kostnader vid en rättegång. Detta tecknas via hemförsäkringen. Om detta och mer frågor kring rättsskydd kan du läsa om på denna webbplats.